Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1273

| Akt oczekujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893 oraz z 2019 r. poz. 1143 i 1272);

4) pojeździe elektrycznym - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124);

5) pojeździe napędzanym wodorem - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.";

2) w § 3:
a) w ust. 1:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz tymczasowych badawczych",
po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, wydawanych dla pojazdu elektrycznego, oraz tablicy rejestracyjnej, o której mowa w § 28 ust. 5a rozporządzenia o rejestracji pojazdów, wydawanej dla motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny;

1b) nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, wydawanych dla pojazdu napędzanego wodorem;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do legalizacji tablic rejestracyjnych dyplomatycznych wydanych dla:

1) pojazdu elektrycznego albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny stosuje się nalepki legalizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1a;

2) pojazdu napędzanego wodorem stosuje się nalepki legalizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1b.";

3) w § 4 w ust. 1:
a) wyrazy "§ 3 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 1 pkt 1-1b",
b) skreśla się wyrazy "lub odpowiednio pozwolenia czasowego, wydawanego w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy";
4) w załączniku do rozporządzenia po rysunku nr 1 dodaje się rysunki nr 1a i nr 1b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Tablice rejestracyjne dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny wydane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za zalegalizowane.
§  3.  Dowody rejestracyjne z wklejoną w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" częścią C nalepki legalizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, wydane dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny przed dniem 1 stycznia 2020 r., zachowują ważność.
§  4. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, gdy wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego albo nowego dowodu rejestracyjnego składa właściciel pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 stycznia 2020 r., organ rejestrujący od dnia 1 stycznia 2020 r. wpisuje w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" dowodu rejestracyjnego dotychczasowy indywidualny numer znaku legalizacyjnego.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący wydaje nalepkę legalizacyjną zgodną z rysunkiem nr 1a albo nr 1b z załącznika do niniejszego rozporządzenia, jeżeli właściciel pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny od dnia 1 stycznia 2020 r. dodatkowo wnioskuje o wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych spełniających odpowiednio wymagania § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, albo ust. 5a rozporządzenia o rejestracji pojazdów.
§  5. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, gdy wniosek o legalizację tablic rejestracyjnych składa właściciel pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 stycznia 2020 r., organ rejestrujący od dnia 1 stycznia 2020 r. legalizuje tablice rejestracyjne nalepką legalizacyjną zgodną z rysunkiem nr 1 z załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący wydaje nalepkę legalizacyjną zgodną z rysunkiem nr 1a albo nr 1b z załącznika do niniejszego rozporządzenia, jeżeli właściciel pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny od dnia 1 stycznia 2020 r. dodatkowo wnioskuje o wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych spełniających odpowiednio wymagania § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, albo ust. 5a rozporządzenia o rejestracji pojazdów.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze oraz pkt 3 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Rysunek nr 1a

WZÓR NALEPKI LEGALIZACYJNEJ SŁUŻĄCEJ DO LEGALIZACJI TABLIC REJESTRACYJNYCH WYDAWANYCH DLA POJAZDU ELEKTRYCZNEGO ORAZ MOTOROWERU WYPOSAŻONEGO W SILNIK ELEKTRYCZNY

wzór

Opis

1. Do nalepki legalizacyjnej stosuje się wymagania pkt 1-3 i 5-9 zawarte w opisie nalepki legalizacyjnej, której wzór określa rysunek nr 1.

2. W częściach A i B nalepki legalizacyjnej, wokół obszaru metalizowanego zawierającego znak holograficzny, znajduje się obwódka barwy czerwonej o szerokości 2 mm stanowiąca wyróżnik dla pojazdu elektrycznego oraz motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny. W części C nalepki legalizacyjnej wyróżnikiem są dwa paski koloru czerwonego i szerokości 2 mm usytuowane wzdłuż krótszych boków nalepki legalizacyjnej.

3. Numeracja - barwa ciemnoniebieska, wysokość liter i cyfr w części A i B - 2,5 mm ± 0,3 mm, w części C - 2,0 mm ± 0,3 mm. Nalepka legalizacyjna jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części nalepki (NL - stały kod rozpoznawczy numeru, AAA do ZZZ - kolejny symbol serii, 000000 - sześciocyfrowy numer porządkowy i litera E stanowiąca stały wyróżnik dla nalepek legalizacyjnych dla pojazdu elektrycznego oraz motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny).

Rysunek nr 1b

WZÓR NALEPKI LEGALIZACYJNEJ SŁUŻĄCEJ DO LEGALIZACJI TABLIC REJESTRACYJNYCH WYDAWANYCH DLA POJAZDU NAPĘDZANEGO WODOREM

wzór

Opis

1. Do nalepki legalizacyjnej stosuje się wymagania pkt 1-3 i 5-9 zawarte w opisie nalepki legalizacyjnej, której wzór określa rysunek nr 1.

2. W częściach A i B nalepki legalizacyjnej, wokół obszaru metalizowanego zawierającego znak holograficzny, znajduje się obwódka barwy żółtej o szerokości 2 mm stanowiąca wyróżnik dla pojazdu napędzanego wodorem. W części C nalepki legalizacyjnej wyróżnikiem są dwa paski koloru żółtego i szerokości 2 mm usytuowane wzdłuż krótszych boków nalepki legalizacyjnej.

3. Numeracja - barwa ciemnoniebieska, wysokość liter i cyfr w części A i B - 2,5 mm ± 0,3 mm, w części C - 2,0 mm ± 0,3 mm. Nalepka legalizacyjna jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części nalepki (NL - stały kod rozpoznawczy numeru, AAA do ZZZ - kolejny symbol serii, 000000 - sześciocyfrowy numer porządkowy i litera H stanowiąca stały wyróżnik dla nalepek legalizacyjnych dla pojazdu napędzanego wodorem).

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).