Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich (Dz. U. poz. 1352) w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1, następuje także na podstawie stanu rachunku transakcji giełdowych lub rejestru ewidencyjnego klienta oraz przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia i dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność. W towarowym domu maklerskim pozostawia się kopię umowy o ustanowieniu zabezpieczenia, zaopatrzoną w podpis upoważnionego pracownika towarowego domu maklerskiego oraz datę.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).