Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.270

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 927) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych przechowuje się w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w placówkach zagranicznych albo w urzędach obsługujących uprawnione organy administracji rządowej oraz w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Służbie Ochrony Państwa, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego - o ile zapewnią zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia warunki ich przechowywania.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.