Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.750

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 898) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.):

a) zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,

b) jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,

c) mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,

d) produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.";

2)
w § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Przepisu § 1 pkt 9 nie stosuje się do towarów, których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania.".

Do przewozów towarów, o których mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).