Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.178

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477 oraz z 2021 r. poz. 163, 782 i 1012) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) towarów objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

7) towarów innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151), które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 1013/2006", bez względu na ich ilość w przesyłce.";

2)
w § 2 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów.

7. Przepisu § 1 pkt 7 nie stosuje się do towarów:

1) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;

2) objętych procedurą celną tranzytu;

3) które:

a) zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006,

b) są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006

- jeżeli są one przeznaczone do odzysku oraz ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg.".

Do przewozów towarów, o których mowa w § 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2022 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2007, str. 7, Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2008, str. 7, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 97 z 16.04.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz. UE L 119 z 13.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2012, str. 30, Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 13.12.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 135, Dz. Urz. UE L 332 z 19.11.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 294 z 11.11.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 433 z 22.12.2020, str. 11.