Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2488

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696, z późn. zm. 3 ) w § 10be:
1)
w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyraz "niemikrobiologicznych";
2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do dnia 31 grudnia 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się dla nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76 oraz z 2022 r. poz. 1370 i 2364), wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy.";

3)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 i 1a nie stosuje się, w przypadku gdy towary, o których mowa w tych przepisach, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2022 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561 i 2180.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2013, 2350 i 2495 oraz z 2022 r. poz. 224, 531, 1059, 1369, 1379, 1496 i 2222.