Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków... - Dz.U.2021.2013 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2013

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 4 po wyrazie "towary" dodaje się wyrazy "i usługi";
2)
w tytule rozdziału 4a po wyrazie "Towary" dodaje się wyrazy "i usługi";
3)
w § 9a po wyrazach "dla towarów" dodaje się wyrazy "i usług";
4)
w tytule załącznika do rozporządzenia po wyrazach "LISTA TOWARÓW" dodaje się wyrazy "I USŁUG";
5)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:
Poz.CN lub PKWiUNazwa towaru lub usługi
b)
dodaje się poz. 6-8 w brzmieniu:
6(bez względu na CN)Wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7(bez względu na PKWiU)Usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 6
8(bez względu na PKWiU)Usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 6
Obniżona do wysokości 8% stawka podatku może być stosowana do dostaw towarów, importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz świadczenia usług, o których mowa w poz. 6-8 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonanych od dnia 26 maja 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).