Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1390

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, 1948 i 1961) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. z 2016 r. poz. 197) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku - dla morskiego przejścia granicznego Gdańsk-Port, morskiego przejścia granicznego Elbląg oraz przejścia granicznego drogowego Bezledy.";

2) uchyla się ust. 6.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).