Zmiana rozporządzenia w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji... - Dz.U.2019.1535 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1535

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 454 oraz z 2017 r. poz. 1110) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Za zgodą funkcjonariusza, wyrażoną na piśmie, mogą być dokonywane potrącenia z tytułu zobowiązań:

1) zapłaty odszkodowania, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349);

2) wobec kasy oszczędnościowo-pożyczkowej utworzonej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) innych, wskazanych przez funkcjonariusza.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.