Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.899

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Jeżeli terminy, o których mowa w § 9 ust. 1, § 11 ust. 4 i § 15 ust. 5, wypadają w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, terminy te ulegają wydłużeniu do upływu 90 dni od dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).