Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1675

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2017 r.
§  3.  Umowy o zatrudnienie nieodpłatne skazanych przy pracach porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego, przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej lub przy pracach wykonywanych na cele charytatywne zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc na okres, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.