Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1070

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 lipca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 671) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573 oraz z 2010 r. Nr 137, poz. 923) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów dostosowuje się do kategorii zagrożenia pożarowego lasów oraz stopnia zagrożenia pożarowego lasów lub prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasów jest to prognozowany poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru, zależny od dynamicznych zmian pogodowych i wilgotności ściółki.";

2)
w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zaliczenia lasów do kategorii zagrożenia pożarowego lasów dokonuje się dla obszaru każdego nadleśnictwa albo parku narodowego w planach urządzenia lasu, uproszczonych planach urządzenia lasu albo planach ochrony parku narodowego.";

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasów:

1) 0. stopień zagrożenia pożarowego - brak zagrożenia;

2) 1. stopień zagrożenia pożarowego - małe zagrożenie;

3) 2. stopień zagrożenia pożarowego - średnie zagrożenie;

4) 3. stopień zagrożenia pożarowego - duże zagrożenie.

2. Ustala się następujące prognozowane stopnie zagrożenia pożarowego lasów:

1) 0. prognozowany stopień zagrożenia pożarowego - brak zagrożenia;

2) 1. prognozowany stopień zagrożenia pożarowego - małe zagrożenie;

3) 2. prognozowany stopień zagrożenia pożarowego - średnie zagrożenie;

4) 3. prognozowany stopień zagrożenia pożarowego - duże zagrożenie.

3. Dla lasów, w których udział typów siedliskowych lasu terenów górskich jest większy niż 50%, nie jest wymagane oznaczanie stopnia oraz prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów.

4. Stopień oraz prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasów oznacza się dla strefy prognostycznej.

5. Strefa prognostyczna jest to obszar nadleśnictwa albo grupy nadleśnictw, wraz z parkami narodowymi, wyznaczany na podstawie następujących kryteriów:

1) kategorii zagrożenia pożarowego lasów;

2) występowania dużych, zwartych obszarów leśnych;

3) warunków przyrodniczo-leśnych;

4) jednorodności pod względem klimatycznym;

5) składu gatunkowego drzewostanów oraz rozmieszczenia i udziału poszczególnych gatunków;

6) występowania na terenach leśnych siedlisk, w tym siedlisk szczególnie zagrożonych pożarem (bór suchy, bór świeży, bór wilgotny, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny i las łęgowy);

7) liczby i powierzchni pożarów lasów powstałych w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających wyznaczenie stref;

8) zapewnienia łączności radiotelefonicznej w obrębie strefy;

9) występowania dużych aglomeracji miejskich, rejonów przemysłowych lub obszarów o dużym nasileniu ruchu turystycznego.

6. Stopień oraz prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasów oznacza się w okresie od dnia 1 marca, nie wcześniej jednak niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, do dnia 30 września.

7. Stopień zagrożenia pożarowego lasów oznacza się o godzinie 900 i 1300 danego dnia. Prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasów oznacza się o godzinie 900 na godzinę 1300 i na godzinę 900 dnia następnego oraz koryguje się go o godzinie 1300 na godzinę 900 dnia następnego.

8. Metoda oznaczania stopnia oraz prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

4)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W lasach o powierzchni powyżej 300 ha zaliczonych do I lub II kategorii zagrożenia pożarowego, w okresach oznaczonego dla tych lasów 1., 2. lub 3. stopnia lub prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów, jest wymagane prowadzenie obserwacji mającej na celu wczesne wykrycie pożaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a także podjęcie działań ratowniczych.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Obserwacja lasów, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona:

1) od godziny 900 do godziny 1100 - w przypadku oznaczenia na godzinę 900 1., 2. albo 3. prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów;

2) od godziny 1100 do godziny 1300 - w przypadku oznaczenia o godzinie 900 1., 2. albo 3. stopnia zagrożenia pożarowego lasów;

3) od godziny 1300 do godziny 1500 - w przypadku oznaczenia o godzinie 900 na godzinę 1300 1., 2. albo 3. prognozowanego stopnia zagrożenia pożarowego lasów;

4) od godziny 1500 do godziny przed zachodem słońca - w przypadku oznaczenia o godzinie 1300 1., 2. albo 3. stopnia zagrożenia pożarowego lasów.";

5)
w § 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, lub drogą, o której mowa w § 7 ust. 1, nie powinna przekraczać:";

6)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zaliczenia lasów do kategorii zagrożenia pożarowego lasów dokonuje się na podstawie sumy punktów odpowiadających:";

7)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

METODA OZNACZANIA STOPNIA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASÓW ORAZ PROGNOZOWANEGO STOPNIA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASÓW

§  1.
1.
Stopień zagrożenia pożarowego lasów, zwany dalej "SZPL", oznacza się na podstawie pomiarów:
1)
wilgotności ściółki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku, rosnącym na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego;
2)
temperatury powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;
3)
wilgotności względnej powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;
4)
24-godzinnej sumy opadu atmosferycznego.
2.
Pomiaru parametrów wymienionych w ust. 1 dokonuje się w punktach prognostycznych i pomocniczych punktach pomiarowych, zwanych łącznie "punktami pomiarowymi", codziennie o godz. 900 oraz o godz. 1300.
3.
Punkt prognostyczny jest to miejsce wyznaczone w każdej strefie prognostycznej, w którym dokonuje się pomiaru wszystkich parametrów wymienionych w ust. 1.
4.
Pomocniczy punkt pomiarowy jest to miejsce wyznaczone w strefie prognostycznej, w którym dokonuje się pomiaru parametrów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, a w miarę możliwości również pomiaru parametru wymienionego w ust. 1 pkt 1.
5.
Jeden punkt pomiarowy, w którym jest dokonywany pomiar parametru wymienionego w ust. 1 pkt 1, powinien przypadać na:
1)
100 000 ha lasów zaliczonych do I kategorii zagrożenia pożarowego lasów, zwanego dalej "KZPL";
2)
150 000 ha lasów zaliczonych do II KZPL;
3)
250 000 ha lasów zaliczonych do III KZPL.
6.
Jeden punkt pomiarowy, w którym jest dokonywany pomiar parametrów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, powinien przypadać na:
1)
50 000 ha lasów zaliczonych do I KZPL;
2)
75 000 ha lasów zaliczonych do II KZPL;
3)
125 000 ha lasów zaliczonych do III KZPL.
7.
W dniu, w którym na godzinę 1300 w danej strefie prognostycznej oznaczono 0. prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasów, nie dokonuje się pomiaru parametru wymienionego w ust. 1 pkt 1 o godzinie 1300.
§  2.
1.
Prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasów, zwany dalej "prognozowanym SZPL", oznacza się na podstawie pomiarów, o których mowa w § 1 ust. 1, prognozowanej wartości parametru, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, obliczonej na podstawie wzorów wymienionych w ust. 2, które uwzględniają prognozowane wartości prędkości wiatru i zachmurzenia, oraz prognozowanych parametrów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4. Prognozowane wartości prędkości wiatru, zachmurzenia oraz parametrów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4, uzyskuje się z serwisów meteorologicznych, udostępniających wskazane dane.
2.
Prognozowaną wartość parametru wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1 oblicza się na podstawie poniższych wzorów:

Wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 1300

wilg_0_13 = 1,1681 * ((-3,0131 + 0,0366 * WP_09 + 0,17765 * OP_09 + 0,62244 * WS_09 - 0,0236 * WS_09_1 + 0,1024 * WS_13_1 - 0,0586 * TP0_13 + 0,07092 * WP0_13 + 1,16606 * OP0_13 + 0,10282 * Z0_13) 0,9413)

Wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 1300 z pominięciem wartości wilgotności ściółki z godziny 1300 dnia poprzedniego

wilg_0_13A = - 2,9429 + 0,0333 * WP_09 + 0,1095 * OP_09 + 0,6857 * WS_09 - 0,0683 * TP0_13 + 0,0737 * WP0_13 + 1,1194 * OP0_13 + 0,091 * Z0_13 + 0,0573 * VW0_13

Wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 900 dnia następnego

wilg_1_09 = -3,9388 + 0,0834 * TP_09 + 0,0931 * OP_09 + 0,331 * WS_09 + 0,0531 * WS_13_1 + 0,0411 * WS_09_A1 + 0,3212 * TP0_13 + 0,0613 * WP0_13 + 1,5545 * OP0_13 + 0,5737 * Z0_13 - 0,324 * VW0_13 - 0,2801 * TP1_09 + 0,1344 * WP1_09 + 0,3395 * VW1_09

Wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 900 dnia następnego z pominięciem wartości wilgotności ściółki z godziny 1300 dnia poprzedniego

wilg_1_09A = - 4,1431 + 0,0838 * TP_09 + 0,072 * OP_09 + 0,358 * WS_09 + 0,0667 * WS_09 A1 + 0,303 * TP0_13 + 0,0586 * WP0_13 + 1,5463 * OP0_13 + 0,5692 * Z0_13 - 0,3315 * VW0_13 - 0,2651 * TP1_09 + 0,1375 * WP1_09 + 0,5635 * OP1_09 + 0,3543 * VW1_09

Wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 900 dnia następnego z uwzględnieniem danych pomiarowych z godziny 1300

wilg_1_09_13 = 0,9011 * ((-3,79 + 0,1143 * TP_09 - 0,0413 * WP_09 + 0,1398 * WS_09 + 0,1608 * TP_13 + 0,0955 * WP_13 + 0,2954 * WS_13 + 0,05 * WS_09_A1 + 0,4542 * Z0_13 - 0,3553 * VW0_13 - 0,146 * TP1_09 + 0,1545 * WP1_09 + 0,3434 * VW1_09)1,0165)

Wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 900 dnia następnego z uwzględnieniem danych pomiarowych z godziny 1300, z pominięciem wartości wilgotności ściółki z godziny 1300 dnia poprzedniego

wilg_l_09_13A = - 4,0178 + 0,099 * TP_09 - 0,0526 * WP_09 + 0,3601 * WS_09 + 0,2118 * TP_13 + 0,1355 * WP_13 + 0,0613 * WS_09_A1 + 0,4911 * Z0_13 - 0,3629 * VW0_13 - 0,2498 * TP1_09 + 0,1475 * WP1_09 + 0,5519 * OP1_09 + 0,3324 * VW1_09

gdzie:

TP_09 - temperatura powietrza o godzinie 900,

WP_09 - wilgotność względna powietrza o godzinie 900,

OP_09 - 24-godzinna suma opadu atmosferycznego o godzinie 900,

WS_09 - wilgotność ściółki o godzinie 900,

WS_09_1 - wilgotność ściółki o godzinie 900 dnia poprzedniego,

WS_13_1 - wilgotność ściółki o godzinie 1300 dnia poprzedniego,

TP0_13 - temperatura powietrza prognozowana na godzinę 1300,

WP0_13 - wilgotność względna powietrza prognozowana na godzinę 1300,

OP0_13 - 24-godzinna suma opadu prognozowana na godzinę 1300,

VW0_13 - prędkość wiatru prognozowana na godzinę 1300,

WP_13 - wilgotność względna powietrza o godzinie 1300,

WS_09_A1 - średnia wilgotność ściółki o godzinie 900 w ciągu 4 kolejnych poprzednich dni,

Z0_13 - zachmurzenie prognozowane na godzinę 1300,

TP1_09 - temperatura powietrza prognozowana na godzinę 900 dnia następnego,

OP1_09 - 24-godzinna suma opadu atmosferycznego prognozowana na godziną 900 dnia następnego,

WP1_09 - wilgotność względna powietrza prognozowana na godzinę 900 dnia następnego,

VW1_09 - prędkość wiatru prognozowana na godzinę 900 dnia następnego,

TP_13 - temperatura powietrza o godzinie 1300,

WS_13 - wilgotność ściółki o godzinie 1300.

§  3.
1.
SZPL i prognozowany SZPL oznacza się w poszczególnych punktach pomiarowych na podstawie wartości wielomianu, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 albo 3, według tabeli 1.

Tabela 1. Przedziały wartości wielomianu odpowiadające poszczególnym SZPL lub prognozowanym SZPL.

SZPL lub prognozowany

SZPL

Wartość wielomianu "n"
0n < 2
12 Ł n < 13
213 Ł n < 38
338 Ł n
2.
Wartość wielomianu do oznaczenia SZPL w poszczególnych punktach pomiarowych ustala się na podstawie poniższych wzorów, przy czym dla pomocniczych punktów pomiarowych, w których wykonany został pomiar parametru wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1, należy stosować wielomiany dla punktu prognostycznego:

Wielomian dla punktu prognostycznego na godzinę 900

Wiel_prog_09 = 0,9608 - 2,1348 * e(0,05 * TP_09) + 241,5402 * e(-0,05 * WP_09) - 4,4492 * e(0,2 * OP_09) + 64,3136 * e(-01 * WS_09)

Wielomian dla punktu prognostycznego na godzinę 1300

Wiel_prog_13 = 14,8636 - 15,9004 * e(0,05 * TP_09) + 203,3911 * e(-0,05 * WP_09) - 127,2755 * e(0,1 * WS_09) + 1,3053 * e(0,1 * TP_13) + 791,2685 * e(-0,1 * WP_13)

Wielomian dla punktu prognostycznego na godzinę 1300 z uwzględnieniem wilgotności ściółki z godziny 1300

Wiel_prog_13P = 19,7883 - 15,1588 * e(0,05 * TP_09) + 197,1138 * e(-0,05 * WP_09) - 7,5893 * e(0,2 * OP_09) + 96,0596 * e(-01 * WS_09) + 1,1307 * e(0,1 * TP_13) + 746,6742 * e(-0,1 * WP_13) + 32,2277 * e(-0,1 * WS_13)

Wielomian dla pomocniczego punktu pomiarowego na godzinę 900

Wiel_pom_09 = -6,0559 + 354,5060 * e(-0,05 * WP_09) + 34,7872 * e(-0,1 * WS_09P)

Wielomian dla pomocniczego punktu pomiarowego na godzinę 1300

Wiel_pom_13 = 13,6578 + 122,9247 * e(-0,05 * WP_09) + 0,8940 * e(0,1 * TP_13) + 680,8435 * e(-0,1 * WP-13) - 10,6026 * e(0,05 * TP_09P) - 131,3578 * e(-0,05 * WP_09P) + 44,5989 * e(-0,1 * WS_09P) + 564,1193 * e(-0,1 * WP_13P)

gdzie:

TP_09 - temperatura powietrza o godzinie 900,

TP_13 - temperatura powietrza o godzinie 1300,

WP_09 - wilgotność względna powietrza o godzinie 900,

WP_13 - wilgotność względna powietrza o godzinie 1300,

OP_09 - 24-godzinna suma opadu atmosferycznego o godzinie 900,

WS_09 - wilgotność ściółki o godzinie 900,

WS_13 - wilgotność ściółki o godzinie 1300,

TP_09P - temperatura powietrza o godzinie 900 w punkcie prognostycznym,

WP_09P - wilgotność względna powietrza o godzinie 900 w punkcie prognostycznym,

WP_13P - wilgotność względna powietrza o godzinie 1300 w punkcie prognostycznym,

WS_09P - wilgotność ściółki o godzinie 900 w punkcie prognostycznym,

e - liczba Eulera (= 2.718281828459).

3.
Wartość wielomianu do oznaczenia prognozowanego SZPL w poszczególnych punktach pomiarowych ustala się na podstawie poniższych wzorów, przy czym dla pomocniczych punktów pomiarowych, w których wykonany został pomiar wilgotności ściółki, należy stosować wielomiany przeznaczone dla punktów prognostycznych:

Wielomian dla punktu prognostycznego na godzinę 900 dnia następnego

Wiel_prog1_09 = 0,9608 - 2,1348 * e(0,05 * TP1_09) + 241,5402 * e(-0,05 * WP1_09) - 4,4492 * e(0,2 * OP1_09) + 64,3136 * e(-0,1 * WS1_09)

Wielomian dla punktu prognostycznego na godzinę 1300

Wiel_prog0_13P = 19,7883 - 15,1588 * e(0,05 * TP_09) + 197,1138 * e(-0,05 * WP_09) - 7,5893 * e(0,2 * OP_09) + 96,0596 * e(-0,1 * WS_09) + 1,1307 * e(0,1 * TP0_13) + 746,6742 * e(-0,1 * WP0_13) + 32,2277 * e(-0,1 * WS0_13)

Wielomian dla pomocniczego punktu pomiarowego na godzinę 900 dnia następnego

Wiel_pom1_09 = -6,0559 + 354,5060 * e(-0,05 * WP1_09) + 34,7872 * e(-0,1 * WS1_09P)

Wielomian dla pomocniczego punktu pomiarowego na godzinę 1300

Wiel_pom0_13 = 13,6578 + 122,9247 * e(-0,05 * WP_09) + 0,8940 * e(-0,1 * TP0_13) + 680,8435 * e(-0,1 * WPO_13) - 10,6026 * e(0,05 * TP_09P) -131,3578 * e(-0,05 * WP_09P) + 44,5989 * e(-0,1 * WS_09P) + 564,1193 * e(-0,1 * WP0_13P)

gdzie:

TP_09 - temperatura powietrza o godzinie 900,

TP1_09 - temperatura powietrza prognozowana na godzinę 900 dnia następnego,

TP0_13 - temperatura powietrza prognozowana na godzinę 1300,

WP_09 - wilgotność względna powietrza o godzinie 900,

WP1_09 - wilgotność względna powietrza prognozowana na godzinę 900 dnia następnego,

WP0_13 - wilgotność względna powietrza prognozowana na godzinę 1300,

OP_09 - 24-godzinna suma opadu atmosferycznego o godzinie 900,

OP1_09 - prognozowana 24-godzinna suma opadu atmosferycznego wyliczona na podstawie przewidywanych wartości od godziny 900 danego dnia do godziny 900 dnia następnego,

WS_09 - wilgotność ściółki o godzinie 900,

WS1_09 - wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 900 dnia następnego,

WS0_13 - wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 1300,

TP_09P - temperatura powietrza o godzinie 900 w punkcie prognostycznym,

WP_09P - wilgotność względna powietrza o godzinie 900 w punkcie prognostycznym,

WP0_13P - wilgotność względna powietrza prognozowana na godzinę 1300 w punkcie prognostycznym,

WS_09P - wilgotność ściółki o godzinie 900 w punkcie prognostycznym,

WS1_09P - wilgotność ściółki prognozowana na godzinę 900 dnia następnego w punkcie prognostycznym,

e - liczba Eulera (= 2.718281828459)

§  4.
1.
SZPL dla strefy prognostycznej jest SZPL oznaczonym w punkcie prognostycznym albo, w przypadku gdy w strefie prognostycznej jest więcej niż jeden punkt pomiarowy, średnią arytmetyczną SZPL oznaczonego w punkcie prognostycznym oraz SZPL oznaczonych w pomocniczych punktach pomiarowych.
2.
Prognozowany SZPL dla strefy prognostycznej jest prognozowanym SZPL oznaczonym w punkcie prognostycznym albo, w przypadku gdy w strefie prognostycznej jest więcej niż jeden punkt pomiarowy, średnią arytmetyczną prognozowanego SZPL oznaczonego w punkcie prognostycznym oraz prognozowanych SZPL oznaczonych w pomocniczych punktach pomiarowych.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).