Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1686

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 91, z późn. zm.) w § 2 w pkt 1 w tabeli:
1) lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1Prezes Rady Ministrów6,22,0
2Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli5,71,6";
2) po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:
"4aMarszałek Sejmu, Marszałek Senatu4,961,6";
3) po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:
"5aWicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu4,561,28".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.