Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1703

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "służbą kandydacką", przyjmuje się osobę, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, oraz:

1) uzyskała świadectwo dojrzałości i nie przekroczyła 25 roku życia,

2) spełnia wymagania określone w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zdała test sprawności fizycznej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.";

2) w § 3 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oryginał świadectwa dojrzałości,",

b) uchyla się pkt 3;
3) uchyla się § 6;
4) § 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"§ 7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej przystępuje do testu sprawności fizycznej. Komendant szkoły określa termin przeprowadzenia testu.

§ 8. 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i testu sprawności fizycznej komendant szkoły PSP powołuje komisje:

1) rekrutacyjną,

2) do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

2. Komisja rekrutacyjna:

1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, składające się z:

a) weryfikacji podań i dołączonych do nich dokumentów,

b) ustalenia punktów rekrutacyjnych:

– w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),

– w przypadku szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2) sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, protokół zawierający listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.";

5) uchyla się § 10 i 11;
6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przyjęcie strażaka w służbie kandydackiej w poczet słuchaczy szkół PSP następuje po:

1) złożeniu ślubowania,

2) immatrykulacji - w przypadku słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.";

7) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do przyjęć do służby kandydackiej rozpoczynających się od roku 2018.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 x P lub 1 x R, gdzie:

- P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

- R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 x M + 0,5 x J + 0,8 x D

gdzie:

- W oznacza wynik końcowy kandydata,

- M oznacza wynik z matematyki,

- J oznacza wynik z języka obcego,

- D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego (fizyka, chemia, informatyka, biologia).

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).