Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.571

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1935) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) sprawozdanie miesięczne o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) sprawozdanie miesięczne o przychodach i kosztach wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c. 3 i 3b ustawy;";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się po raz pierwszy do:
1) rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018;
2) sprawozdań miesięcznych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1a i 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, składanych za miesiąc styczeń 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK ...

Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia – łącznie

w tys. zł

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

na ... rok

1

2

3

1

Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi

składki (1.1 + 1.2)

1.1

od ZUS

1.2

od KRUS

2

Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)

2.1

w stosunku do ZUS

2.2

w stosunku do KRUS

3

Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)

3.1

od ZUS

3.2

od KRUS

4

Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)

4.1

koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS

4.2

koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS

5

Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych

i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy

A

Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5) + A1 + A2 +

A3 + A4

A1

przychody wynikające z przepisów o koordynacji

A2

przychody z tytułu realizacji zadań zleconych

A3

dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których

mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy

A4

dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów

ratownictwa medycznego

B

Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)

BI

Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

B2.3.1

programy lekowe, w tym:

B2.3.1.1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

B2.3.2

chemioterapia, w tym:

B2.3.2.1

leki stosowane w chemioterapii

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

B2.5

rehabilitacja lecznicza

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki

długoterminowej

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

B2.8

leczenie stomatologiczne

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych

finansowanych ze środków własnych Funduszu

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których

mowa w ustawie o refundacji

B2.14

refundacja, z tego:

B2.14.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

dostępnych w aptece na receptę

B2.14.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów

o koordynacji

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

oraz refundacji leków, w tym:

B2.16.1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach

migracji ubezpieczonych

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

B2.19

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone

w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

B2.20

rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na

podstawie art. 48d ustawy

B2.21

koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów

pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na

zlecenie

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

B5

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części

finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 +

B2.16.1)

C

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)

D

Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)

D1

zużycie materiałów i energii

D2

usługi obce

D3

podatki i opłaty, z tego:

D3.1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego, w tym:

D3.1.l

podatek od nieruchomości

D3.2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego

D3.3

VAT

D3.4

podatek akcyzowy

D3.5

wpłaty na PFRON

D3.6

inne

D4

wynagrodzenia, w tym:

D4.1

wynagrodzenia bezosobowe

D5

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:

D5.1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

D5.2

składki na Fundusz Pracy

D5.3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

D5.4

pozostałe świadczenia

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych

D8

pozostałe koszty administracyjne

E

Pozostałe przychody

F

Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych

i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

F3

inne rezerwy

F4

inne koszty

G

Przychody finansowe (G1 + G2)

G1

odsetki uzyskane z lokat

G2

inne przychody finansowe

H

Koszty finansowe

I

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G

- H)

J

PRZYCHODY - ogółem

K

KOSZTY - ogółem

Tabela 2. Koszty centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

w tys. zł

Poz.

Wyszczególnienie

Plan finansowy

centrali/oddziału

wojewódzkiego

Narodowego

Funduszu Zdrowia*)

na ... rok

1

2

3

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

B2.3.1

programy lekowe, w tym:

B2.3.1.1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

B2.3.2

chemioterapia, w tym:

B2.3.2.1

leki stosowane w chemioterapii

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

B2.5

rehabilitacja lecznicza

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki

długoterminowej

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

B2.8

leczenie stomatologiczne

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

B2.11

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych

finansowanych ze środków własnych Funduszu

B2.12

świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa,

o których mowa w ustawie o refundacji

B2.14

refundacja, z tego:

B2.14.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

dostępnych w aptece na receptę

B2.14.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17

ustawy

B2.14.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów

o koordynacji

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

oraz refundacji leków, w tym:

B2.16.1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach

migracji ubezpieczonych

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych

B2.19

rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone

w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

B2.20

rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

na podstawie art. 48d ustawy

B2.21

koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów

pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych

na zlecenie

B4

Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego

B5

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego

w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a

ust. 3 ustawy

Bn

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14

+ B2.16.1)

D

Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)

D1

zużycie materiałów i energii

D2

usługi obce

D3

podatki i opłaty, z tego:

D3.1

podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego, w tym:

D3.1.1

podatek od nieruchomości

D3.2

opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu

terytorialnego

D3.3

VAT

D3.4

podatek akcyzowy

D3.5

wpłaty na PFRON

D3.6

inne

D4

wynagrodzenia, w tym:

D4.1

wynagrodzenia bezosobowe

D5

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:

D5.1

składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

D5.2

składki na Fundusz Pracy

D5.3

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych

D5.4

pozostałe świadczenia

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych

D8

pozostałe koszty administracyjne

F

Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części

stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz

recept

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych

F3

inne rezerwy

F4

inne koszty

H

Koszty finansowe

*) Należy wypełnić oddzielnie dla centrali Funduszu i każdego z oddziałów wojewódzkich

Funduszu.

Uwaga: Do planu finansowego należy dołączyć uzasadnienie, o którym mowa w § 3 ust. 2

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad

prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1935 oraz z 2018 r. poz. 571).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA*) NA ROK ...

w tys. zł

Poz.

Wyszczególnienie

Obowiązujący

plan

finansowy

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

na ... rok

Wykonanie

planu

finansowego

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

za ... rok

Różnica

(poz. 3–

poz. 4)

Udział

wykonania

(poz. 4/

poz. 3)

(w %)

1

2

3

4

5

6

1

Składka należna brutto w roku planowania

równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)

1.1

od ZUS

1.2

od KRUS

2

Planowany odpis aktualizujący składkę

należną

(2.1 + 2.2)

2.1

w stosunku do ZUS

2.2

w stosunku do KRUS

3

Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1

+ 3.2)

3.1

od ZUS

3.2

od KRUS

4

Koszt poboru i ewidencjonowania składek

(4.1 + 4.2)

4.1

koszty poboru i ewidencjonowania

składek przez ZUS

4.2

koszty poboru i ewidencjonowania

składek przez KRUS

5

Odpis dla Agencji Oceny Technologii

Medycznych i Taryfikacji, o którym

mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy

A

Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3

- 4 - 5) + A1 + A2 + A3 + A4

A1

przychody wynikające z przepisów

o koordynacji

A2

przychody z tytułu realizacji zadań

zleconych

A3

dotacje z budżetu państwa na

finansowanie zadań, o których mowa

w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy

A4

dotacja z budżetu państwa na realizację

zadań zespołów ratownictwa medycznego

B

Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 +

B4 + B5)

B1

Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

B2

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej

(B2.1 + ... +B2.21)

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

B2.3

leczenie szpitalne, w tym:

B2.3.1

programy lekowe, w tym:

B2.3.1.1

leki, środki spożywcze specjalnego

przeznaczenia żywieniowego objęte

programami lekowymi

B2.3.2

chemioterapia, w tym:

B2.3.2.1

leki stosowane w chemioterapii

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie

uzależnień

B2.5

rehabilitacja lecznicza

B2.6

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

w ramach opieki długoterminowej

B2.7

opieka paliatywna i hospicyjna

B2.8

leczenie stomatologiczne

B2.9

lecznictwo uzdrowiskowe

B2.10

pomoc doraźna i transport sanitarny

B2.11

koszty profilaktycznych programów

zdrowotnych finansowanych ze środków

własnych Funduszu

B2.12

Świadczenia opieki zdrowotnej

kontraktowane odrębnie

B2.13

zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich

naprawa, o których mowa w ustawie

o refundacji

B2.14

refundacja, z tego:

B2.14.1

refundacja leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobów medycznych dostępnych

w aptece na receptę

B2.14.2

refundacja leków, o których mowa

w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

B2.14.3

refundacja środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18

ustawy

B2.15

rezerwa na koszty realizacji zadań

wynikających z przepisów o koordynacji

B2.16

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń

opieki zdrowotnej oraz refundacji leków,

w tym:

B2.16.1

rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2

pkt 2 lit. c ustawy

B2.17

rezerwa na koszty świadczeń opieki

zdrowotnej w ramach migracji

ubezpieczonych

B2.18

koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat

ubiegłych

B2.19

rezerwa na koszty świadczeń opieki

zdrowotnej udzielone w ramach

transgranicznej opieki zdrowotnej

B2.20

rezerwa na dofinansowanie programów

polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d

ustawy

B2.21

koszty świadczeń opieki zdrowotnej

w ramach programów pilotażowych,

o których mowa w art. 48e ustawy

B3

Koszty programów polityki zdrowotnej

realizowanych na zlecenie

B4

Koszty realizacji zadań zespołów

ratownictwa medycznego

B5

Koszty finansowania leku, środka

spożywczego specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobu medycznego

w części finansowanej z budżetu państwa

zgodnie z art. 43 a ust. 3 ustawy

B6

Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1

+ B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)

C

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)

D

Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)

D1

zużycie materiałów i energii

D2

usługi obce

D3

podatki i opłaty, w tym:

D3.1

podatki stanowiące dochody własne

jednostek samorządu terytorialnego,

w tym:

D3.1.1

podatek od nieruchomości

D3.2

opłaty stanowiące dochody własne

jednostek samorządu terytorialnego

D3.3

VAT

D3.4

podatek akcyzowy

D3.5

wpłaty na PFRON

D3.6

Inne

D4

wynagrodzenia, w tym:

D4.1

wynagrodzenia bezosobowe

D5

ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia, z tego:

D5.1

składki na Fundusz Ubezpieczeń

Społecznych

D5.2

składki na Fundusz Pracy

D5.3

składki na Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych

D5.4

pozostałe świadczenia

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

D7

amortyzacja środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych

D8

pozostałe koszty administracyjne

E

Pozostałe przychody

F

Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)

F1

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia

(w tym części stałych i zamiennych

książeczek usług medycznych) oraz recept

F2

rezerwa na zobowiązania wynikające

z postępowań sądowych

F3

inne rezerwy

F4

inne koszty

G

Przychody finansowe (G1 + G2)

G1

odsetki uzyskane z lokat

G2

inne przychody finansowe

H

Koszty finansowe

I

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM

NETTO (C - D + E - F + G - H)

J

PRZYCHODY - ogółem

K

KOSZTY - ogółem

*) Sprawozdanie należy sporządzić zbiorczo dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz

oddzielnie dla centrali Funduszu i oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich

Funduszu.

Data sporządzenia sporządził: kontakt

............................. ................. ............

zatwierdził: kontakt

................. ............

Uwaga: Do sprawozdania należy dołączyć omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 2

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad

prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1935 oraz z 2018 r. poz. 571).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).