Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

Na podstawie art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1476 oraz z 2014 r. poz. 1797) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 5 uchyla się pkt 3,
b) w ust. 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów na obszarze apelacji;",

c) w ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądu;";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, do dokonywania zmian w projektach planów finansowych i w planach finansowych wydatków podległych dysponentów trzeciego stopnia w obrębie jednego rozdziału i w ramach limitu określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym dla sądów na obszarze apelacji, z tym że:

1) wnioski do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są kierowane za pośrednictwem dysponenta części budżetowej;

2) dysponent części budżetowej, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową sądownictwa, może pozostawić wnioski, o których mowa w pkt 1, bez biegu, informując o tym wnioskodawcę;

3) do przeniesień wydatków zmniejszających lub zwiększających wydatki na inwestycje budowlane jest wymagana zgoda dysponenta części budżetowej;

4) przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia odbywają się w ramach limitu wydatków na wynagrodzenia określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym dla sądów na obszarze apelacji oraz z zachowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków.

2. Dysponent części budżetowej jest upoważniony do przeniesień wydatków zmniejszających lub zwiększających wydatki na wynagrodzenia, innych niż wskazane w ust. 1 pkt 4, w ramach limitu wydatków na wynagrodzenia określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym części odpowiadającej sądom powszechnym.

3. Dysponenci trzeciego stopnia są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 4, do dokonywania zmian w projektach planów finansowych i w planach finansowych wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje budowlane, z tym że:

1) do przeniesień wydatków zmniejszających planowane wydatki na wynagrodzenia jest wymagana zgoda dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji;

2) wnioski do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są kierowane za pośrednictwem dysponenta części budżetowej;

3) dysponent części budżetowej, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową sądownictwa, może pozostawić wnioski, o których mowa w pkt 2, bez biegu, informując o tym wnioskodawcę.

4. Dysponent części budżetowej może ograniczyć lub zawiesić na czas określony uprawnienia dysponentów, o których mowa w ust. 1-3, do dokonywania przeniesień wydatków.

5. Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji informuje niezwłocznie właściwego dysponenta trzeciego stopnia o decyzjach dotyczących zmian, o których mowa w ust. 1 i 2.

6. Dysponent trzeciego stopnia informuje właściwego dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji o decyzjach dotyczących zmian, o których mowa w ust. 3, w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian.

7. Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji zawiadamia dysponenta części budżetowej o podjętych przez siebie i podległych mu dysponentów decyzjach wprowadzających zmiany w projektach planów finansowych oraz w planach finansowych wydatków - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian.";

3) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki pieniężne na wydatki sądownictwa, w tym również na finansowanie inwestycji, są przekazywane na rachunki bieżące dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji przez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w wysokości zgodnej z harmonogramem, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, i zatwierdzonym przez dysponenta części budżetowej limitem miesięcznym i dziennym środków na wydatki budżetowe.",

b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe oraz informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu składane z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa:

1) dysponent trzeciego stopnia przekazuje dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji do 13. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;

2) dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie do 17. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy, weryfikuje poprawność tego zapotrzebowania oraz terminowość jego przekazania i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odrzuca je, do poprawy, dysponentowi trzeciego stopnia;

3) dysponent części budżetowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Aktualizacja dziennych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe dotyczące kolejnej dekady powinna być dokonana przez poszczególnych dysponentów na 2 dni robocze przed pierwszym dniem tej dekady.";

4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obsługę bankową dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji i dysponentów trzeciego stopnia w zakresie rachunków bieżących prowadzi Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 3.";

5) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji może prowadzić rachunek pomocniczy środków na wydatki niewygasające.";

6) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dysponenci poszczególnych stopni przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów wyższych stopni, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3, w następujących terminach:

1) dysponenci trzeciego stopnia - w terminie do dnia 20 stycznia - na rachunek bieżący właściwego dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji;

2) dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji - w terminie do dnia 25 stycznia - na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.";

7) w § 30:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dysponenci trzeciego stopnia składają sprawozdania finansowe dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie do dnia 31 marca roku następnego.",

b) uchyla się ust. 3 i 4.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.