Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.309

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z 2016 r. poz. 385 oraz z 2017 r. poz. 135 i 253) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1a w pkt 1 po lit. aa dodaje się lit. ab w brzmieniu:

"ab) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,";

2) w § 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, realizującemu zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20 i 305), a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, oraz realizującemu zadania w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego wobec funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej,";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części dotyczącej użytych w tabeli skrótów nazw jednostek organizacyjnych Policji w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.",

b) w tabeli w lp. 3, 8, 19, 26, 28, 30, 43, 46, 54, 58, 60, 82, 85, 95-98, 105, 108 i 109 w kolumnie nr 6 po wyrazie "CBŚP" dodaje się wyraz ", BSWP";
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:
a) po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:
3aKomendant Biura Spraw Wewnętrznych PolicjiI
b) po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:
5aZastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych PolicjiI
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 27 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).