Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2415

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. poz. 1060) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 1 wyrazy "9, 12 i 13 ustawy" zastępuje się wyrazami "9 i 12 ustawy";
2) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) osiągnął dodatni wynik finansowy albo zmniejszył stratę netto,

2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8 i 9 ustawy,",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) przekazał sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w terminie określonym w przepisach o finansach publicznych - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 12 ustawy,";

3) w § 4 uchyla się pkt 3;
4) w § 5:
a) w ust. 1 w pkt 12 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8 i 9 ustawy,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organ wnioskujący składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej:

1) w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8 i 9 ustawy,

2) do dnia 31 października roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.".

§  2.  Do przyznania nagrody rocznej za rok 2018 stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).