Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1563

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. poz. 1125) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach, dla których minister właściwy do spraw zdrowia jest organem założycielskim, nadzorującym lub organem, który utworzył dany podmiot;";

2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 8, 9, 12 i 16 ustawy;",

b) w pkt 3 wyrazy "ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089)";
3) w § 3 uchyla się ust. 6;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Organem lub osobą właściwą do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 - minister właściwy do spraw zdrowia;

2) dla zastępców kierowników i głównych księgowych - osoba właściwa dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.";

5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej zastępcom kierowników i głównym księgowym.";

6) w § 6 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oświadczenie o braku istnienia okoliczności skutkujących pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotu, w przypadku przyznania nagrody rocznej;";

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w § 1 pkt 1, występują odpowiednio:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8 i 12 ustawy - dyrektor właściwego merytorycznie departamentu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy - rada naukowa;

3) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 16 ustawy - rada społeczna podmiotu, a w przypadku jej braku - dyrektor właściwego merytorycznie departamentu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia

- w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot.";

8) uchyla się odnośnik nr 3.
§  2.  W sprawach dotyczących przyznania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, rozpatrywanych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).