Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. poz. 842) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez:

a) ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub

b) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, lub

c) ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;";

2) w § 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną;

4) minister - ministra właściwego, o którym mowa w § 1 pkt 1.";

3) w § 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy - statutowy organ nadzorczy,",

b) uchyla się pkt 5.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).