§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Dz.U.2018.2365 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2365

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1746) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Roczne zobowiązanie Zasobu za 2019 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:

1) iloczynu 32% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

2) 7% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

2. Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6 ust. 2 i 3.".