§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.158

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka