Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.163

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wy-magań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. poz. 175) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) całodobową opiekę - w godzinach pracy schroniska, nie mniej niż przez 8 godzin, sprawowaną przez osobę przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, a poza tymi godzi-nami zapewnianą przez przyjęte w tym schronisku środki organizacyjne lub techniczne;";

2)
w § 12 po wyrazach "od dnia ogłoszenia" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem § 3 ust. 8, § 7 ust. 2 oraz załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia";
3)
w załączniku do rozporządzenia w ust. 1 w pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "w kojcu".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).