Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.801

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1398) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ, UBIEGAJĄC SIĘ O UDZIELENIE KONCESJI

NA PODJĘCIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO

1. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

Firma/Imię i nazwisko

Siedziba/Miejsce zamieszkania

Adres siedziby/Adres miejsca zamieszkania

Adres do doręczeń

Numer telefonu (opcjonalnie)

Numer faksu (opcjonalnie)

E-mail (opcjonalnie)

Główne miejsce prowadzenia działalności

w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie wspólnych zasad wykonywania

przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

(Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3),

zwanego dalej "rozporządzeniem 1008/2008/WE"

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

2. WNIOSKOWANY RODZAJ, ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

□ regularny przewóz lotniczy

□ pasażerów

□ ładunków

□ poczty

□ nieregularny przewóz lotniczy

□ pasażerów

□ ładunków

□ poczty

z wykorzystaniem statków powietrznych:

□ o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20

□ o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich co najmniej 20

STATKI POWIETRZNE PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

Typ statku powietrznego

Znaki rejestracyjne

Maksymalna masa

startowa (MTOM)

Liczba miejsc

pasażerskich

Oświadczam, że przewóz lotniczy, oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością gospodarczą przy

użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych, stanowi podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorstwa.

3. POSIADANIE CERTYFIKATU PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO (AOC)

□ TAK

Data wydania certyfikatu AOC

Numer certyfikatu AOC

□ NIE

Data złożenia wniosku o wydanie certyfikatu AOC

4. WŁASNOŚĆ ORAZ SKUTECZNA KONTROLA

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. A*)

*) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi. Należy wymienić wszystkie

podmioty posiadające akcje /udziały. Spółki kapitałowe, w których akcje/udziały są posiadane w sposób pośredni

przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo członkowskie Unii Europejskiej, niezależnie od części A

wypełniają również część B.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/

siedziba

Liczba posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. B**)

**) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi, w których akcje/udziały są

posiadane w sposób pośredni przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo członkowskie Unii

Europejskiej. Część B jest wypełniana niezależnie od części A. Należy wskazać wszystkie podmioty posiadające

akcje/udziały w sposób pośredni aż do osób fizycznych (ze wskazaniem ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania

lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/

siedziba

Liczba

posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. C***)

***) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi pozostającymi w związku

prawnym lub faktycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE, z innym przedsiębiorcą

lub innymi przedsiębiorcami. Należy przedstawić informacje dotyczące charakteru związku, o którym mowa

w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE.

5. WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENTÓW - W PRZYPADKU OSOBY

PRAWNEJ ALBO WSKAZANIE OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZĄ - W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Pełniona funkcja

Dołączone dokumenty:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. PODPIS PRZEDSIĘBIORCY

(podpisy składają osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy)

Oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe i kompletne

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

Sposób wypełnienia:

1. Pole oznaczone jako "□ " wypełnia się, stawiając znak (√ ).

2. Pola wymagające uzupełnienia należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ WARUNKÓW

NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KONCESJI NA PRZEWÓZ LOTNICZY

1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Firma/Imię i nazwisko

Siedziba/Miejsce zamieszkania

Adres siedziby/Adres miejsca zamieszkania

Adres do doręczeń

Numer telefonu (opcjonalnie)

Numer faksu (opcjonalnie)

E-mail (opcjonalnie)

Główne miejsce prowadzenia działalności

w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie

wspólnych zasad wykonywania przewozów

lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz.

UE L 293 z 31.10.2008, str. 3), zwanego dalej

"rozporządzeniem 1008/2008/WE"

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

2. WYKONYWANY RODZAJ, ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

□ regularny przewóz lotniczy

□ pasażerów

□ ładunków

□ poczty

□ nieregularny przewóz lotniczy

□ pasażerów

□ ładunków

□ poczty

z wykorzystaniem statków powietrznych:

□ o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20

□ o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich co najmniej 20

STATKI POWIETRZNE PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

Typ statku

powietrznego

Znaki rejestracyjne

Maksymalna masa

startowa (MTOM)

Liczba miejsc

pasażerskich

Oświadczam, że przewóz lotniczy, oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością gospodarczą przy

użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych, stanowi podstawowy rodzaj

działalności przedsiębiorstwa.

3. POSIADANIE CERTYFIKATU PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO (AOC)

□ TAK

Data wydania certyfikatu AOC

Numer certyfikatu AOC

□ NIE

Dodatkowe uwagi

4. WŁASNOŚĆ ORAZ SKUTECZNA KONTROLA

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. A*)

*) Część wypełniana przez koncesjonariuszy będących spółkami kapitałowymi. Należy wymienić wszystkie

podmioty posiadające akcje /udziały. Spółki kapitałowe, w których akcje/udziały są posiadane w sposób pośredni

i przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo członkowskie Unii Europejskiej, wypełniają niezależnie od

części A również część B.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/ siedziba

Liczba posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. B**)

**) Część wypełniana przez koncesjonariuszy będących spółkami kapitałowymi, w których

akcje/udziały są posiadane w sposób pośredni przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo

członkowskie Unii Europejskiej. Część B jest wypełniana niezależnie od części A. Należy wskazać

wszystkie podmioty posiadające akcje/udziały w sposób pośredni aż do osób fizycznych (ze

wskazaniem ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania) lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/

siedziba

Liczba

posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. C***)

***) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi pozostającymi

w związku prawnym lub faktycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE,

z innym przedsiębiorcą lub innymi przedsiębiorcami. Należy przedstawić informacje dotyczące

charakteru związku, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE.

5. WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENTÓW - W PRZYPADKU OSOBY PRAWNEJ ALBO WSKAZANIE OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Pełniona funkcja

Dołączone dokumenty:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6. PODPIS PRZEDSIĘBIORCY

(podpisy składają osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy)

Oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe i kompletne

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

Sposób wypełnienia:

1. Pole oznaczone jako "□ ˮ wypełnia się, stawiając znak (√ ).

2. Pola wymagające uzupełnienia należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).