Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.801

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1398) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NA PODJĘCIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO
1. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY
Firma/Imię i nazwisko
Siedziba/Miejsce zamieszkania
Adres siedziby/Adres miejsca zamieszkania
Adres do doręczeń
Numer telefonu (opcjonalnie)
Numer faksu (opcjonalnie)
E-mail (opcjonalnie)
Główne miejsce prowadzenia działalności

w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie wspólnych zasad wykonywania

przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

(Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3),

zwanego dalej "rozporządzeniem 1008/2008/WE"

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. WNIOSKOWANY RODZAJ, ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
regularny przewóz lotniczy pasażerów

ładunków

poczty

nieregularny przewóz lotniczy pasażerów

ładunków

poczty

z wykorzystaniem statków powietrznych:

o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20

o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich co najmniej 20

STATKI POWIETRZNE PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
Typ statku powietrznegoZnaki rejestracyjneMaksymalna masa

startowa (MTOM)

Liczba miejsc

pasażerskich

Oświadczam, że przewóz lotniczy, oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością gospodarczą przy

użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych, stanowi podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorstwa.

3. POSIADANIE CERTYFIKATU PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO (AOC)
TAK
Data wydania certyfikatu AOC
Numer certyfikatu AOC
NIE
Data złożenia wniosku o wydanie certyfikatu AOC
4. WŁASNOŚĆ ORAZ SKUTECZNA KONTROLA
WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. A*)

*) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi. Należy wymienić wszystkie

podmioty posiadające akcje /udziały. Spółki kapitałowe, w których akcje/udziały są posiadane w sposób pośredni

przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo członkowskie Unii Europejskiej, niezależnie od części A

wypełniają również część B.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/

siedziba

Liczba posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. B**)

**) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi, w których akcje/udziały są

posiadane w sposób pośredni przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo członkowskie Unii

Europejskiej. Część B jest wypełniana niezależnie od części A. Należy wskazać wszystkie podmioty posiadające

akcje/udziały w sposób pośredni aż do osób fizycznych (ze wskazaniem ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania

lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/

siedziba

Liczba

posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. C***)

***) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi pozostającymi w związku

prawnym lub faktycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE, z innym przedsiębiorcą

lub innymi przedsiębiorcami. Należy przedstawić informacje dotyczące charakteru związku, o którym mowa

w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE.

5. WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENTÓW - W PRZYPADKU OSOBY

PRAWNEJ ALBO WSKAZANIE OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZĄ - W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH

Imię i nazwiskoObywatelstwoPełniona funkcja
Dołączone dokumenty:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. PODPIS PRZEDSIĘBIORCY
(podpisy składają osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy)
Oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe i kompletne
DATAIMIĘ I NAZWISKOPODPIS

Sposób wypełnienia:

1. Pole oznaczone jako "" wypełnia się, stawiając znak ().

2. Pola wymagające uzupełnienia należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KONCESJI NA PRZEWÓZ LOTNICZY
1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY
Firma/Imię i nazwisko
Siedziba/Miejsce zamieszkania
Adres siedziby/Adres miejsca zamieszkania
Adres do doręczeń
Numer telefonu (opcjonalnie)
Numer faksu (opcjonalnie)
E-mail (opcjonalnie)
Główne miejsce prowadzenia działalności

w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie

wspólnych zasad wykonywania przewozów

lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz.

UE L 293 z 31.10.2008, str. 3), zwanego dalej

"rozporządzeniem 1008/2008/WE"

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. WYKONYWANY RODZAJ, ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
regularny przewóz lotniczy pasażerów

ładunków

poczty

nieregularny przewóz lotniczy pasażerów

ładunków

poczty

z wykorzystaniem statków powietrznych:

o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20

o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich co najmniej 20

STATKI POWIETRZNE PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
Typ statku

powietrznego

Znaki rejestracyjneMaksymalna masa

startowa (MTOM)

Liczba miejsc

pasażerskich

Oświadczam, że przewóz lotniczy, oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością gospodarczą przy

użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych, stanowi podstawowy rodzaj

działalności przedsiębiorstwa.

3. POSIADANIE CERTYFIKATU PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO (AOC)
TAK
Data wydania certyfikatu AOC
Numer certyfikatu AOC
NIE
Dodatkowe uwagi
4. WŁASNOŚĆ ORAZ SKUTECZNA KONTROLA
WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. A*)

*) Część wypełniana przez koncesjonariuszy będących spółkami kapitałowymi. Należy wymienić wszystkie

podmioty posiadające akcje /udziały. Spółki kapitałowe, w których akcje/udziały są posiadane w sposób pośredni

i przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo członkowskie Unii Europejskiej, wypełniają niezależnie od

części A również część B.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/ siedziba

Liczba posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. B**)

**) Część wypełniana przez koncesjonariuszy będących spółkami kapitałowymi, w których

akcje/udziały są posiadane w sposób pośredni przez podmioty inne niż osoby fizyczne lub państwo

członkowskie Unii Europejskiej. Część B jest wypełniana niezależnie od części A. Należy wskazać

wszystkie podmioty posiadające akcje/udziały w sposób pośredni aż do osób fizycznych (ze

wskazaniem ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania) lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Imię i nazwisko/firma

wspólnika/akcjonariusza

Obywatelstwo

i miejsce stałego

zamieszkania/

siedziba

Liczba

posiadanych

udziałów/akcji

Rodzaj/stopień

uprzywilejowania

udziału/akcji

% w całym

kapitale

WSPÓLNICY/AKCJONARIUSZE cz. C***)

***) Część wypełniana przez wnioskodawców będących spółkami kapitałowymi pozostającymi

w związku prawnym lub faktycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE,

z innym przedsiębiorcą lub innymi przedsiębiorcami. Należy przedstawić informacje dotyczące

charakteru związku, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1008/2008/WE.

5. WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENTÓW - W PRZYPADKU OSOBY PRAWNEJ ALBO WSKAZANIE OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH
Imię i nazwiskoObywatelstwoPełniona funkcja
Dołączone dokumenty:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6. PODPIS PRZEDSIĘBIORCY

(podpisy składają osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy)

Oświadczam, że podane powyżej informacje są prawdziwe i kompletne
DATAIMIĘ I NAZWISKOPODPIS

Sposób wypełnienia:

1. Pole oznaczone jako "” wypełnia się, stawiając znak ().

2. Pola wymagające uzupełnienia należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).