Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.917

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 808) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Szpital posiada rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę, zapewniające co najmniej jej 12-godzinny zapas.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w:
a) części I w ust. 2 uchyla się pkt 4,
b) części II uchyla się pkt 2,
c) części X ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza szpitalem należy zapewnić pomieszczenie przeznaczone do ekspedycji materiału skażonego oraz odbioru materiału sterylnego, jak również pomieszczenie przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji wózków i innych elementów transportowych.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.