Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1880

| Akt oczekujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 445:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustala się profilaktykę zapewniającą utrzymanie właściwych warunków klimatycznych określonych odpowiednio w § 445a ust. 1 i § 445b ust. 2.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Profilaktyka, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40°C, jest opiniowana przez rzeczoznawcę.";

2) po § 445 dodaje się § 445a-445c w brzmieniu:

"§ 445a. 1. W zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny temperatura powietrza na stanowiskach pracy nie może przekraczać 28°C przy wykonywaniu pomiarów termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie może być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw).

2. W przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym na stanowiskach pracy jest większa od 28°C, a nie przekracza 33°C, lub intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw):

1) stosuje się rozwiązania techniczne w celu osiągnięcia wartości nieprzekraczających parametrów, o których mowa w ust. 1, i kontroluje się skuteczność tych rozwiązań technicznych lub

2) ogranicza się wymiar czasu pracy do 6 godzin, liczony łącznie z czasem zjazdu pod ziemię i wyjazdu na powierzchnię, dla pracowników przebywających na tych stanowiskach pracy dłużej niż przez 2 godziny.

3. W przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym na stanowiskach pracy przekracza 33°C, mogą być prowadzone tylko prace w ramach akcji ratowniczej.

§ 445b. 1. W zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny warunki klimatyczne pracy określa się, wyznaczając temperaturę zastępczą klimatu w sposób określony w Polskiej Normie dotyczącej wyznaczania temperatury zastępczej klimatu lub przez określenie parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego.

2. W zakładach, o których mowa w ust. 1, na stanowiskach pracy:

1) temperatura zastępcza klimatu nie może przekroczyć 26°C lub

2) temperatura powietrza nie może przekraczać 28°C przy wykonywaniu pomiarów termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie może być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw).

3. W przypadku gdy temperatura zastępcza klimatu na stanowiskach pracy jest większa niż 26°C, a nie przekracza 32°C, lub temperatura powietrza mierzona termometrem suchym na stanowiskach pracy jest większa od 28°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych (Kw):

1) stosuje się rozwiązania techniczne w celu osiągnięcia wartości nieprzekraczających parametrów, o których mowa w ust. 2, i kontroluje się skuteczność tych rozwiązań technicznych lub

2) ogranicza się wymiar czasu pracy do 6 godzin, liczony łącznie z czasem zjazdu pod ziemię i wyjazdu na powierzchnię, dla pracowników przebywających na tych stanowiskach pracy dłużej niż przez 2 godziny.

4. W przypadku gdy temperatura zastępcza klimatu przekracza 32°C, mogą być prowadzone tylko prace w ramach akcji ratowniczej.

§ 445c. W wyrobiskach prowadzonych w złożu soli kamiennej kierownik ruchu zakładu górniczego podejmuje decyzję, na podstawie opinii zespołu, o którym mowa w § 240 ust. 2, o zatrudnianiu pracowników w temperaturze powietrza kopalnianego mierzonego termometrem suchym nie większej niż 43°C przy zachowaniu następujących warunków:

1) temperatura mierzona termometrem wilgotnym wynosi nie więcej niż 27°C;

2) czas oddziaływania podwyższonej temperatury zostanie ograniczony do 5 godzin z uwzględnieniem przerw w pracy, a wymiar czasu pracy liczony ze zjazdem pod ziemię i wyjazdem na powierzchnię osób wykonujących pracę nie przekroczy 6 godzin;

3) osoby wykonujące pracę w wyrobiskach w złożu soli będą poddawane badaniom medycznym wstępnym i okresowym oraz aklimatyzacji zgodnie z ustaleniami opracowanymi przez uczelnię albo instytut badawczy.";

3) uchyla się § 446;
4) § 447 otrzymuje brzmienie:

"§ 447. Sposób dokonywania pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego, wyznaczania temperatury zastępczej klimatu i dokumentowania wyników pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz pomiarów temperatury zastępczej klimatu, a także zasady wykonywania pracy przez pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.";

5) w załączniku nr 1 wzór nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
6) w załączniku nr 3:
a) pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu.",

b) w pkt 4.1.1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu wykonuje się:",

ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) na najliczniejszej zmianie roboczej przy czynnych maszynach i urządzeniach; tych pomiarów i tego wyznaczania nie dokonuje się w dniu następującym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy;",

c) pkt 4.1.2 otrzymuje brzmienie:

"4.1.2. Kierownik ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny może ustalić dla stanowisk pracy w jednym rejonie wentylacyjnym stanowisko reprezentatywne, na którym stwierdzono najwyższe wartości pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego. Stanowiska reprezentatywne wyznacza się z uwzględnieniem stanowisk, na których występują najwyższe temperatury zmierzone termometrem suchym lub najniższe intensywności chłodzenia.",

d) dodaje się pkt 4.1.3 w brzmieniu:

"4.1.3. Kierownik ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny ustala dla stanowisk pracy w jednym rejonie wentylacyjnym stanowisko reprezentatywne, na którym stwierdzono najwyższe wartości pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub temperatury zastępczej klimatu. Stanowiska reprezentatywne wyznacza się z uwzględnieniem stanowisk, na których występują najwyższe temperatury zmierzone termometrem suchym i wilgotnym oraz najniższe prędkości powietrza lub najniższe intensywności chłodzenia.",

e) pkt 4.2-4.2.2 otrzymują brzmienie:

"4.2. Wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu i dokumentowanie wyników pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz pomiarów temperatury zastępczej klimatu.

4.2.1. W zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny temperaturę zastępczą klimatu wyznacza się w sposób określony w Polskiej Normie dotyczącej wyznaczania temperatury zastępczej klimatu.

4.2.2. Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu dla stanowisk pracy zaliczonych do:

1) I stopnia zagrożenia klimatycznego - wykonuje się nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) II stopnia zagrożenia klimatycznego - wykonuje się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

W zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy zasady i częstotliwość pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego oraz wyznaczania temperatury zastępczej klimatu są określane przez kierownika ruchu zakładu.",

f) w pkt 4.2.4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wyniki pomiarów temperatury zastępczej klimatu lub parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub wartość wyznaczonej temperatury zastępczej klimatu dokumentuje się w książce kontroli zagrożenia klimatycznego, w której zamieszcza się w szczególności informacje o:",

g) pkt 4.3.6 i 4.3.7 otrzymują brzmienie:

"4.3.6. W przypadku awarii urządzeń klimatycznych na stanowiskach pracy usytuowanych w pomieszczeniach, kabinach lub wyrobiskach klimatyzowanych obowiązuje wymiar czasu pracy ustalony odpowiednio jak w § 445a ust. 2 pkt 2 i § 445b ust. 3 pkt 2, na podstawie wyników pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego lub temperatury zastępczej klimatu, wykonanych gdy są wyłączone urządzenia klimatyczne.

4.3.7. W przypadku stosowania klimatyzowanych kabin w kabinach zapewnia się takie warunki klimatyczne, aby różnica temperatur powietrza kopalnianego mierzona termometrem suchym wewnątrz kabiny i poza nią wynosiła nie więcej niż 8°C.",

h) pkt 4.3.9 otrzymuje brzmienie:

"4.3.9. W zakładzie górniczym prowadzi się rejestr czasu pracy osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zaliczonych do I albo II stopnia zagrożenia klimatycznego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wzór nr 12

GŁÓWNA KSIĄŻKA PRZEWIETRZANIA

Pomiar w prądzie wdechowym-wlotowym .........................................................................................................................................................................................

Rejon wentylacyjny ...........................................................................................................................................................................................................................

Stacja nr Nazwa wyrobiska ................................................................................................................................................................................................................

Oddział produkcyjny .........................................................................................................................................................................................................................

Numer pomiaruData pomiaruTemperatura powietrza stacji w°CWilgotność względna % na stacjiPrzekrój

na stacji lub

w miejscu

Prędkość powietrza na stacji w m/sIlość powietrza

w m3/min

Temperatura zastępcza klimatu

(tzk)*

Intensywność chłodzenia

w Kw

Wyniki analizy chemicznej powietrzaUwagi i podpis
twtsO2CO2COCH4
123456789101112131415

* Nie dotyczy zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).