Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1327

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 471) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 3:
a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) minimalny przydzielony blok numerów powinien składać się z 10 000 NN o tych samych cyfrach ABSPQ;

4) przydzielony zakres numeracji powinien stanowić wielokrotność 10 000 NN.",

b) uchyla się pkt 5;
2) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Cofnięcie przydziału numeracji dotyczy minimalnych bloków numerów przydzielanych zgodnie z wymaganiami dla odpowiedniego rodzaju numeracji lub ich wielokrotności.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).