Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. - Dz.U.2017.1103 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1103

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych 2

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 854) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ciśnienie w temperaturze 50°C w wyrobie aerozolowym o pojemniku metalowym, w zależności od gazu lub mieszaniny gazów użytych do napełnienia, nie może przekraczać:

1) 12 barów - w przypadku gazu skroplonego lub mieszaniny gazów, które zmieszane z powietrzem ulegają zapaleniu w temperaturze 20°C i normalnym ciśnieniu 1,013 bara;

2) 13,2 barów - w przypadku gazu skroplonego lub mieszaniny gazów, które zmieszane z powietrzem nie ulegają zapaleniu w temperaturze 20°C i normalnym ciśnieniu 1,013 bara;

3) 15 barów - w przypadku gazu sprężonego lub gazu rozpuszczonego pod ciśnieniem, które zmieszane z powietrzem nie ulegają zapaleniu w temperaturze 20°C i normalnym ciśnieniu 1,013 bara.";

2)
w § 18:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wyrobie aerozolowym umieszcza się w sposób widoczny czytelne i trwałe oznakowanie, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1272/2008, w szczególności:

1) w przypadku gdy wyrób aerozolowy jest sklasyfikowany zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 lit. c jako niepalny - napis ostrzegawczy "Uwaga" oraz pozostałe elementy oznakowania dla wyrobów aerozolowych kategorii 3 określone w tabeli 2.3.1 załącznika I do rozporządzenia nr 1272/2008;

2) w przypadku gdy wyrób aerozolowy jest sklasyfikowany zgodnie z § 19 ust. 4 pkt 1 lit. a i c, pkt 2 oraz ust. 5 pkt 2 jako łatwopalny - napis ostrzegawczy "Uwaga" oraz pozostałe elementy oznakowania dla wyrobów aerozolowych kategorii 2 określone w tabeli 2.3.1 załącznika I do rozporządzenia nr 1272/2008;

3) w przypadku gdy wyrób aerozolowy jest sklasyfikowany zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1 jako skrajnie łatwopalny - napis ostrzegawczy "Niebezpieczeństwo" oraz pozostałe elementy oznakowania dla wyrobów aerozolowych kategorii 1 określone w tabeli 2.3.1 załącznika I do rozporządzenia nr 1272/2008;

4) w przypadku gdy wyrób aerozolowy jest towarem konsumpcyjnym - zwrot określony w tabeli 6.1 w części 1 załącznika IV do rozporządzenia nr 1272/2008, wskazujący środki ostrożności dla kodu P102.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Niezależnie od zawartości na wyrobie aerozolowym umieszcza się informację o dodatkowych środkach ostrożności stosowanych podczas użycia, ostrzegającą użytkowników przed szczególnymi zagrożeniami, jakie stwarza dany wyrób aerozolowy; w przypadku gdy wyrobowi aerozolowemu towarzyszy oddzielna instrukcja obsługi, informację o dodatkowych środkach ostrożności zamieszcza się również w instrukcji obsługi.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2018 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2016/2037 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającą dyrektywę Rady 75/324/EWG w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dozowników aerozoli oraz mającą na celu dostosowanie jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 314 z 22.11.2016, str. 11).