Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 642 oraz z 2018 r. poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 6 i § 7;
2) w § 9:
a) w ust. 1 w pkt 10 uchyla się lit. b,
b) uchyla się ust. 2;
3) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli:

1) beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie,

b) zgodnie z programem szkoleń, o którym mowa w § 5 pkt 4;

2) beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu;

4) koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.",

b) uchyla się ust. 3 i 4;
4) w § 13:
a) w ust 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy, "jej przyznania" zastępuje się wyrazami "dokonania płatności",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności;",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).