Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.839

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do składania biznesplanu w toku tych postępowań przepisy § 15 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.