Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.839

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021 oraz z 2019 r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12:
a) w ust. 1 liczbę "30" zastępuje się liczbą "14",
b) w ust. 3 liczbę "30" zastępuje się liczbą "60",
c) w ust. 4 wyrazy "wzór biznesplanu" zastępuje się wyrazami "formularz biznesplanu";
2) w § 15:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.";

3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej na podstawie kryteriów wyboru dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.";

4) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 16 ust. 2, oraz w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 5, po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy, przekazuje Prezesowi Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska wnioskodawców, liczbę przyznanych punktów, powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie oraz wiek wnioskodawcy.

2. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie:

1) kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach;

2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 8 punktów;

3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 8 punktów.

3. Prezes Agencji niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim oraz łącznie w pozostałych województwach, z tym że w przypadku gdy podanie tej informacji miałoby nastąpić przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - Prezes Agencji informuje o przewidywanym terminie podania tej informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję nie później niż 7 dni przed tym terminem.";

5) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie o przyznanie pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.";

6) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w § 22 pkt 4, jest spełniony warunek, o którym mowa w § 22 pkt 6 - w przypadku gdy upłynął termin, o którym mowa w § 22 pkt 6, oraz są spełniane warunki, o których mowa w § 22 pkt 1, 3, 7 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy.";

7) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 pkt 4, lub niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 pkt 6 - w przypadku gdy upłynął termin, o którym mowa w § 22 pkt 6, lub niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których mowa w § 22 pkt 1, 3, 7 i 9, lub nieprzedłożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 23 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy.";

8) w § 27:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do zmienionego biznesplanu przepis § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu skali produkcji roślin lub zwierząt w gospodarstwie nie wymagają zgody Agencji, jeżeli zostanie zachowany kierunek produkcji określony w biznesplanie dla docelowej sytuacji gospodarstwa oraz zostanie spełniony warunek określony w § 22 pkt 4 lit. d.".