Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.834

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.) po § 15e dodaje się § 15f w brzmieniu:

"§ 15f. W 2020 r. rolnik może dokonać zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w terminie do dnia 30 czerwca.".