Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.834

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312, z 2019 r. poz. 1824 oraz z 2020 r. poz. 300) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.) po § 15e dodaje się § 15f w brzmieniu:

"§ 15f. W 2020 r. rolnik może dokonać zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w terminie do dnia 30 czerwca.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).