Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1698

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w:
a) pkt 1 wyrazy "4 punkty" zastępuje się wyrazami "6 punktów",
b) pkt 3 wyrazy "6 punktów" zastępuje się wyrazami "3 punkty",
c) pkt 4:
w lit. a wyrazy "4 punkty" zastępuje się wyrazami "5 punktów",
w lit. b liczbę "2" zastępuje się liczbą "3",
d) pkt 5 wyrazy "3 punkty" zastępuje się wyrazami "5 punktów",
e) pkt 6 wyrazy "8 punktów" zastępuje się wyrazami "4 punkty",
f) pkt 7:
w lit. a wyrazy "4 punkty" zastępuje się wyrazami "6 punktów",
w lit. b liczbę "2" zastępuje się liczbą "4";
2) w § 22 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy "została zawarta umowa" zastępuje się wyrazami "został złożony wniosek o przyznanie pomocy".
§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy finansowej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej, o której mowa w § 2, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).