Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1521

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  3.  Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej, o której mowa w § 2, przyznanej na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.