Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1521

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, których bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy finansowej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.