Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1029

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz. 1151) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) jeden raz w okresie realizacji Programu.";

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy.";

3) w § 6 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dane identyfikacyjne członków grupy oraz ich małżonków zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, numer identyfikacyjny oraz numer PESEL, a jeżeli członek grupy lub jego małżonek nie posiadają obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, który został dołączony do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego;",

b) uchyla się pkt 6;
4) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość pomocy wynosi odpowiednio:

1) po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10%,

2) po drugim roku prowadzenia działalności - 9%,

3) po trzecim roku prowadzenia działalności - 8%,

4) po czwartym roku prowadzenia działalności - 7%,

5) po piątym roku prowadzenia działalności - 6%

– wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta, o których mowa w ust. 1.";

5) w § 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego w okresie jego realizacji, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;";

6) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku przyjęcia w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 lub 8 lub § 15 pkt 12, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych", o której mowa w § 3 ust. 4, również wymagań określonych w § 3 ust. 4, Agencja informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o zaprzestaniu spełniania przez niego warunków przyznania pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takiego faktu, i odmawia wypłaty pomocy za okres od dnia przyjęcia nowego członka w skład beneficjenta.".

§  2. 
1.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).