Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.827

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości

Na podstawie art. 35 ust. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212 oraz z 2019 r. poz. 693) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 2229) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w art. 35 ustawy, zwane dalej "kołem gospodyń wiejskich", i któremu w związku z tym wpisem został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON.",

b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer REGON;",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w okresach miesięcznych, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informacje o liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy oraz o kwotach wnioskowanej pomocy.",

d) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, w całości do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano pomoc;

2) rozliczenia przyznanej pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przyznano pomoc;",

e) w ust. 6 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- z zastrzeżeniem art. 36 i art. 36a ustawy.",

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pomoc może zostać przyznana kołu gospodyń wiejskich raz w roku.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc kołu gospodyń wiejskich wypłaca się niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.".

§  2.  Pomoc finansowa w ramach środków, o których mowa w art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212 oraz z 2019 r. poz. 693) może także zostać przyznana kołu gospodyń wiejskich, któremu przyznano pomoc finansową w ramach środków, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, o ile przyznana pomoc finansowa została rozliczona zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  3. 
1.  W 2019 r. wniosek o przyznanie pomocy finansowej może być złożony nie później niż do dnia 31 października. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2.  Pomoc finansowa w ramach środków, o których mowa w art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, może zostać przyznana nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r.
§  4.  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracuje i udostępni, w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w siedzibach biur powiatowych tej Agencji, wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz wzór sprawozdania z wydatkowania tej pomocy, dla pomocy finansowej przyznawanej w ramach środków, o których mowa w art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
§  5.  Do wniosków o przyznanie pomocy finansowej złożonych od dnia 1 stycznia 2019 r., a nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  6.  Do pomocy finansowej w ramach środków, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).