Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2473

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1493) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Armatorzy statków rybackich, których połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki morskie lub ptaki chronione, zgłaszają szkodę w formie pisemnej, w postaci papierowej, w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego lub w ośrodku zamiejscowym Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli został utworzony, w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Inspektor rybołówstwa morskiego na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz oględzin i dokumentacji z przeprowadzonych czynności, dokonanych na miejscu wyładunku uszkodzonych ryb albo w siedzibie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego lub w ośrodku zamiejscowym Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli został utworzony, wydaje zaświadczenie, w którym poświadcza powstałą szkodę.";

2) w § 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego".

§  2.  Zgłoszenie szkody, o której mowa w § 20 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowi podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).