Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2452

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego lub inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych potwierdzające, że produkty przeznaczone do składowania odpowiadają wspólnym normom handlowym ustanowionym zgodnie z art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, a ich jakość jest odpowiednia do spożycia przez ludzi;

6) zaświadczenie, wydane przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzające, że produkty przeznaczone do składowania zostały zakonserwowane lub przetworzone na pokładzie statków albo w obiektach lądowych przez zamrożenie, solenie, suszenie, marynowanie lub - w stosownych przypadkach - gotowanie i pasteryzację i są składowane w zbiornikach lub skrzynkach;".

§  2.  Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, wydane przez właściwych okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego przed dniem 1 stycznia 2019 r., mogą stanowić załączniki do wniosków o dofinansowanie potwierdzające dane zawarte w tych wnioskach.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).