Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2409

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750, z 2017 r. poz. 475 i 1245 oraz z 2018 r. poz. 1107) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 lit. c ustala się na podstawie:

1) dotychczasowych i prognozowanych wyników finansowych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz możliwości sfinansowania operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki, jak również biorąc pod uwagę posiadane zasoby rzeczowe i ludzkie, weryfikowanych na podstawie analizy danych i informacji zawartych w biznesplanie - w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) prognozowanych wyników finansowych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz posiadanych zasobów rzeczowych i ludzkich, weryfikowanych na podstawie analizy danych i informacji zawartych w biznesplanie - w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.";

2) w § 3 w pkt 1 w lit. c po wyrazie "działalności" skreśla się wyraz "gospodarczej";
3) w § 4 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zostały spełnione wymagania określone przepisami prawa związane z realizacją operacji w zakresie obowiązujących standardów weterynaryjnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;",

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zostały spełnione inne niż te, o których mowa w pkt 1 i 2, warunki określone w rozporządzeniu oraz wymagania określone przepisami prawa związane z realizacją operacji.";

4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń, a w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, także w zakresie zakupu wyposażenia:",

w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3;",

b) w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3;";

5) w § 11 w ust. 2 w pkt 13 po myślniku wyrazy "w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje" zastępuje się wyrazami "w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jeżeli w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje";
6) w § 14 w ust. 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) określonych w ust. 2 pkt 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;",

b) dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) jeżeli w ramach planowanej do realizacji operacji największy odsetek kosztów kwalifikowalnych stanowią koszty w zakresie wprowadzenia nowych produktów lub procesów, w tym technologii (innowacyjności), w skali gospodarstwa, przyznaje się 5 punktów;

4) jeżeli planowana operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1 w lp. 1-18, 23-110, 121 i 122, załączniku nr 2 w lp. 1-7 i 12, załączniku nr 3 w lp. 1 i 2 oraz załączniku nr 4 w lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, przyznaje się 2 punkty;

5) jeżeli planowana operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przyznaje się 2 punkty.";

7) w § 15 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "5 punktów" zastępuje się wyrazami "4 punkty";
8) w § 16 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "5 punktów" zastępuje się wyrazami "4 punkty";
9) w § 21 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 1a do rozporządzenia, do dnia złożenia wniosku o płatność - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;";

10) w tytule załącznika nr 1a do rozporządzenia skreśla się wyrazy "i 3".
§  2.  Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).