Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2317

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1795 oraz z 2016 r. poz. 1569) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020";

2) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" zastępuje się wyrazami "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych";
3) w § 2:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "gospodarstwem";",

uchyla się pkt 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej "zwierzętami gospodarskimi", z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;",

b) w ust. 4 wyrazy "pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 3",
c) uchyla się ust. 5,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz jeżeli:

1) gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do tej spółki;

2) w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

3) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną spełnia warunki określone w ust. 2 pkt 2 i 3.",

e) uchyla się ust. 7 i 8;
4) w § 3:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w "Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), zwanym dalej "programem działań", dotyczących warunków przechowywania:

– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

– kiszonek lub",

w pkt 2 skreśla się wyrazy "w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Za staż pracy w rolnictwie, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub

2) była zatrudniona w gospodarstwie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, lub

3) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

4) odbyła staż dla bezrobotnych, obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

3b. Dokumentem potwierdzającym okoliczności wymienione w ust. 3a:

1) pkt 1 jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników lub dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) pkt 2 jest świadectwo pracy wydane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) pkt 3 jest zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające informację potwierdzającą zatrudnienie na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, wydane przez spółdzielnię produkcji rolnej;

4) pkt 4 jest zaświadczenie o odbyciu stażu dla bezrobotnych w gospodarstwie wydane przez starostę lub - w przypadku odbycia takiego stażu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - odpowiedni dokument wydany przez właściwy organ lub instytucję tego państwa.",

c) uchyla się ust. 4,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przyznaje się, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.";

5) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż w terminie wyznaczonym na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych określonym w części 1 w rozdziale 1.4 ust. 11 programu działań, a w przypadku operacji, która obejmuje wyłącznie inwestycję, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie - od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.";

6) w § 5:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,

b) płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,

c) zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu:

a) doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,

b) doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,

c) węże wleczone,

d) wleczone płozowe,

e) szczelinowe tarczowe,",

uchyla się pkt 5,
b) w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "pojemności" dodaje się wyrazy "lub powierzchni",
w pkt 1 wyrazy "gnojówki i gnojowicy" zastępuje się wyrazami "nawozów naturalnych płynnych",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zapewni gromadzenie i przechowywanie nawozów naturalnych stałych przez okres, w którym nie są one rolniczo wykorzystywane, jednak nie krócej niż przez 5 miesięcy.",

uchyla się pkt 3,
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do obliczania pojemności zbiorników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz powierzchni płyt, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy części 1 rozdziału 1.4 ust. 6 programu działań.

4. Przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) bierze się pod uwagę stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w roku kalendarzowym, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a w przypadku podmiotów, które weszły w posiadanie gospodarstwa lub rozpoczęły produkcję zwierzęcą w swoim gospodarstwie w trakcie tego roku kalendarzowego - planowany stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w okresie kolejnych 12 miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.",

d) w ust. 5 wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-5" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4",
e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Koszt budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz płyt, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, o pojemności lub powierzchni większej niż pojemność lub powierzchnia obliczona zgodnie z przepisami części 1 rozdziału 1.4 ust. 6 programu działań może być kosztem kwalifikowalnym, o ile zakres takiej inwestycji został uzasadniony.

5b. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty budowy lub przebudowy zbiorników lub płyt położonych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnika, które stanowią przedmiot:

1) własności lub współwłasności, lub

2) użytkowania wieczystego, lub

3) wniesionego przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej wkładu gruntowego, do którego spółdzielnia nabyła prawo użytkowania, lub

4) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub

5) dzierżawy od innych podmiotów niż wymienione w pkt 4, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz

b) na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.",

f) w ust. 6 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) projektów architektoniczno-budowlanych lub budowlanych,";

7) w § 6 w ust. 1 wyrazy "50 tys." zastępuje się wyrazami "100 tys.";
8) w § 9:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o przyznanie pomocy złożony w oddziale regionalnym Agencji, który nie jest właściwy, lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, które nie jest właściwe, oddział regionalny Agencji lub biuro powiatowe Agencji przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.",

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w oddziale regionalnym Agencji, który nie jest właściwy, lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, które nie jest właściwe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia wniosku w tym oddziale lub biurze.";

9) w § 10:
a) w ust. 1:
w pkt 2 w lit. e skreśla się wyrazy "- oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - w przypadku osoby prawnej i spółki osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych",
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału - w przypadku takiego przedsiębiorcy;",

uchyla się pkt 4,
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów i wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji;",

uchyla się pkt 7,
b) w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kopie dokumentów określonych w:

a) załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykształcenia, lub

b) § 3 ust. 3b, potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie stażu pracy

- w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika;",

uchyla się pkt 3,
uchyla się pkt 8,
pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości, na której będzie realizowana operacja - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, z tym że w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej;

10) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela, albo współposiadacza nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, o wyrażeniu zgody na realizację takiej operacji, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości niestanowiącej własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo stanowiącej współwłasność albo współposiadanie tego podmiotu, z wyjątkiem współwłasności albo współposiadania nieruchomości w ramach wspólnot gruntowych;",

uchyla się pkt 11,
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) kopię projektu budowlanego - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę;",

po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) rysunki planowanych do wykonania robót budowlanych umożliwiające poprawne zweryfikowanie kosztorysu inwestorskiego załączonego do wniosku o przyznanie pomocy wraz z opisem zakresu planowanych robót budowlanych i szkicem sytuacyjnym rozmieszczenia przedmiotu dofinansowania w stosunku do pozostałych budynków na terenie gospodarstwa rolnego - w przypadku operacji obejmujących inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie niewymagającą pozwolenia na budowę;",

po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:

"17a) dokument określający dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i zaciągania zobowiązań - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);

17b) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o spełnieniu w gospodarstwie wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych - w przypadku gdy operacja nie obejmuje realizacji inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze;";

10) w § 12:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.",

b) w ust. 2 po wyrazach "Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy" dodaje się wyrazy ", pomimo ponownego wezwania,",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie kwoty wnioskowanej pomocy przez jej zwiększenie lub w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.";

11) w § 13 w ust. 2:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy " , określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku,",
b) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) równa co najmniej 210 - przyznaje się 2 punkty,

b) mniejsza niż 210 - przyznaje się 1 punkt;",

c) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie:",

d) uchyla się pkt 3,
e) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" lub "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN", chyba że wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu tej pomocy - przyznaje się 1 punkt.";

12) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumencie, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, złożonym w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.",

b) w ust. 3 wyrazy "3 punkty" zastępuje się wyrazami "1 punkt",
c) w ust. 5 skreśla się wyrazy "na 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami",
d) uchyla się ust. 6 i 7;
13) w § 15 w ust. 3 wyrazy "3 punkty" zastępuje się wyrazami "1 punkt";
14) w § 20 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
15) w § 22:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zrealizował operację, w tym poniósł związane z tym koszty,",

w pkt 2 średnik zastępuje się przecinkiem,
w pkt 3 skreśla się kropkę i dodaje się część wspólną w brzmieniu:

"- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, zgodnie z § 23 ust. 2 lub 3 - nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.",

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zgodnie z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,";

16) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r., a w przypadku gdy w programie działań został określony krótszy termin na dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych - do dnia, w którym upływa ten termin - o ile operacja nie obejmuje inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie.";

17) w § 23 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.";

18) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

"§ 31a. 1. W 2018 r. ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

2. W przypadku ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy podanego do publicznej wiadomości w 2018 r., termin, o którym mowa w § 7 ust. 3, nie może być krótszy niż 14 i dłuższy niż 60 dni.";

19) uchyla się załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Do wypłaty pomocy finansowej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).