Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1864

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1478) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń;",

uchyla się pkt 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Warunki przyznania pomocy, o których mowa w ust. 2, powinny być spełnione co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.",

c) uchyla się ust. 4,
d) w ust. 5:
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń;

3) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni.",

uchyla się pkt 4,
e) w ust. 6:
wyrazy "ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1",
skreśla się wyrazy "na obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,",
f) w ust. 7 skreśla się wyrazy "na obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,",
g) uchyla się ust. 9;
2) w § 3 w ust. 1:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.)",
b) w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) spółce albo związkowi takich spółek został nadany numer identyfikacyjny.";

3) w § 5:
a) w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy "położoną na obszarze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,",
b) w pkt 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "położoną na obszarze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,",
w lit. c po wyrazach "tej niecki" dodaje się przecinek oraz wyraz "lub",
c) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel, lub

4) wykonaniu inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne";

4) w § 7:
a) w ust. 1:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) zakupu nowego urządzenia do dezynfekcji, w szczególności takiego jak brama, kurtyna lub tunel - w przypadku operacji, o której mowa w § 5;

1b) przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji - w przypadku operacji, o której mowa w § 5;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "kosztami ogólnymi" - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2.",

b) w ust. 3 wyrazy "1 i 2" zastępuje się wyrazami "1-2";
5) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.";

6) w § 12:
a) w ust. 1:
w pkt 2 uchyla się lit. f,
w pkt 3 skreśla się wyrazy "oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)",
b) w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa rolnego budynków i budowli oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej, ze wskazaniem chlewni, zawierający dodatkowo:

a) wskazanie terenu, który ma zostać ogrodzony w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń z podaniem wymiarów ogrodzenia oraz z rysunkami zawierającymi widok i przekrój:

– powtarzalnego modułu ogrodzenia,

– bramy i furtki łącznie z ich posadowieniem

- w przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 pkt 1,

b) opis zakresu planowanych do wykonania robót oraz rysunki chlewni, zawierające jej wymiary, umożliwiające identyfikację robót planowanych do przeprowadzenia w związku z realizowaną operacją i rozplanowanie wewnętrzne budynku chlewni - w przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 pkt 4

- jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane pozwolenie na budowę;",

pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie;

7) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej - w przypadku operacji, w ramach której będzie realizowane co najmniej jedno zadanie niewymagające załączenia do wniosku kosztorysu, o którym mowa w pkt 6;",

pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) kopię projektu budowlanego - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję, na realizację której wymagane jest pozwolenie na budowę;",

pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) kopię uchwały w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innego dokumentu określającego powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych;",

uchyla się pkt 19,
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) zaświadczenie zawierające informacje dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania spółki lub związku spółek wodnych wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - w przypadku spółki wodnej i związku spółek wodnych;",

po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) dokument określający dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;";

7) w § 15 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,";

8) w § 16 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 2 pkt 1;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych - w przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 3 pkt 1;".

§  2.  Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).