Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1683

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) właściciele lasów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669), zwanych dalej "właścicielami lasów",",

w pkt 2:
-- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub",

-- w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
-- dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) tworzenia lub rozwoju:

– krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "krótkimi łańcuchami dostaw", lub

– rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "rynkami lokalnymi"

– dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) właściciel lasu, przedsiębiorca lub podmiot świadczący usługi doradcze jest jednocześnie rolnikiem, zalicza się go do jednej z kategorii określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, d oraz e, zgodnie z jego oświadczeniem, w którym wskazuje jedną z tych kategorii, w ramach której będzie realizował zadania w ramach operacji;";

2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) której przedmiotem jest:

a) opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

b) opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

c) tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2) której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;",

b) uchyla się ust. 1a,
c) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż co 4 miesiące;",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) wraz z wnioskiem o płatność końcową zostanie złożony dokument zawierający informacje o osiągniętych wynikach przeprowadzonych analiz, prób lub testów, które potwierdzają możliwość zastosowania rezultatów zrealizowanej operacji w praktyce;",

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Pomoc na operację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, przyznaje się, jeżeli:

1) obszar tworzonego lub rozwijanego rynku lokalnego obejmuje obszar określony w § 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451);

2) jest realizowana przez grupę operacyjną, w skład której wchodzi co najmniej 10 rolników.";

3) w § 5:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,
b) w ust. 3 w pkt 3 w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) opinii, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 14.",

c) uchyla się ust. 4,
d) w ust. 5:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały, podzespoły i elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wynagrodzenia pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz nie więcej niż 1,5-krotność miesięcznej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonej na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063);",

dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) zakupu środków produkcji i usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań;

7) podróży służbowych osób, o których mowa w pkt 5, do i z miejsc prowadzenia badań.";

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Pomoc przyznaje się również na pokrycie kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej "kosztami bieżącymi", w formie ryczałtu.";

5) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 500 000 złotych na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:

1) kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 złotych;

2) kosztów ogólnych i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, limit ten wynosi w sumie 500 000 złotych.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 100% kosztów ogólnych oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;",

c) w ust. 3 uchyla się pkt 1,
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Koszty bieżące mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6.";

6) w § 9:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.",

b) uchyla się ust. 3;
7) w § 10:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 11,
b) w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) pkt 8, 9 i 12;",

c) w ust. 3:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) formularz wniosku o przyznanie pomocy wypełniony danymi, które są zawarte w składanym wniosku, zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu;",

w pkt 3 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji, obejmujące poszczególne zadania w ramach operacji, przy czym koszty tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu ujęte w tym zestawieniu powinny być objęte jednym zadaniem;",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) kopię wypisu z rejestru gruntów, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie samoistne lub zależne lasu - w przypadku właściciela lasu wchodzącego w skład grupy operacyjnej;",

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, zobowiązanych do prowadzenia tej ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisami o rachunkowości, które w ramach operacji zaplanowały zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;";

8) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli:

1) wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2, lub

2) we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i adresu tego nie można ustalić na podstawie posiadanych danych, lub

3) opis, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 3, nie zawiera zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, lub

4) do wniosku o przyznanie pomocy nie dołączono co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1-3, 13 i 14, lub

5) we wniosku o przyznanie pomocy nie zostały podane informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 - wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.",

b) uchyla się ust. 2,
c) uchyla się ust. 4,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania nie usunął w terminie wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej "ustawą", dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.";

9) w § 12 w ust. 2:
a) pkt 2-5 otrzymują brzmienie:

"2) w skład grupy operacyjnej wchodzą różne podmioty należące do co najmniej 4 różnych kategorii wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 - 2 punkty;

3) w skład grupy operacyjnej realizującej operację, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, wchodzi więcej niż 10 rolników - 2 punkty;

4) w skład grupy operacyjnej wchodzi podmiot, który udokumentował zrealizowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego rezultatem jest wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu - 2 punkty;

5) wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład grupy operacyjnej, działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 -

2 punkty;",

b) w pkt 6 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) zakresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e - 1 punkt;",

c) w pkt 7 uchyla się lit. c,
d) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) do 1 000 000 złotych - 5 punktów,

b) powyżej 1 000 000 złotych do 2 000 000 złotych - 4 punkty,

c) powyżej 2 000 000 złotych do 3 000 000 złotych - 3 punkty,

d) powyżej 3 000 000 złotych do 4 000 000 złotych - 2 punkty;

9) potrzeba realizacji operacji jest uzasadniona wynikami badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - 2 punkty;",

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) w ramach operacji wymagane będą prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - 3 punkty;";

10) w § 15:
a) w ust. 1 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "60 dni",
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W dniu zawarcia umowy osoba fizyczna wchodząca w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej składa:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej,

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami przedsiębiorstwa są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo oświadczenie o ustanowionej rozdzielności majątkowej

– na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.";

11) w § 16 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przedłożenia Agencji, w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, informacji na temat realizowanej operacji, zawierającej co najmniej elementy wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz upowszechnienia tej informacji na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5;";

12) w § 17 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach "Centrali Agencji" dodaje się wyrazy "albo oddziale regionalnym Agencji";
13) w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Środki finansowe z tytułu kosztów bieżących są wypłacane proporcjonalnie do wartości kosztów kwalifikowalnych refundowanych na podstawie wniosku o płatność.";

14) w § 19:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) składa się w Centrali Agencji; przepisy § 9 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio.",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Do wniosku o płatność dołącza się:

1) dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność;

2) formularz wniosku o płatność wypełniony danymi, które są zawarte w składanym wniosku, zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.";

15) w załączniku nr 1:
a) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów (w języku polskim i angielskim).

11. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata (prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej, w języku polskim i angielskim).",

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. Dodatkowe informacje na temat realizowanej operacji zamieszczane z inicjatywy beneficjenta.";

16) w załączniku nr 2:
a) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań, które zostały zrealizowane, oraz wskazanie uzyskanych w ich wyniku rezultatów (w języku polskim i angielskim).

11. Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych lub wszystkich rezultatów operacji przez ich adresata (prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej, w języku polskim i angielskim).",

b) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. Dodatkowe informacje na temat realizowanej operacji zamieszczane z inicjatywy beneficjenta.".

§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 19 ust. 1a, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Do informacji na temat realizowanej operacji i sprawozdania z realizacji operacji przedkładanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie umów o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).