Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1440

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "aktywnemu zawodowo w rozumieniu art. 9" zastępuje się wyrazami "w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a ",
b) w pkt 6 po wyrazie "przyznana" dodaje się wyrazy "- w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w pkt 3 lit. b;",
c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) któremu została przyznana jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, albo za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz który złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą;

9) który przystąpił co najmniej do jednego systemu jakości spośród wymienionych w pkt 3 lub 4 w:

a) roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub

b) pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub

c) drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

2) w § 5 w ust. 2 po wyrazach "o przyznanie pomocy" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także informację na temat systemów jakości spośród wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, których dotyczy planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.";
3) w § 7:
a) w ust. 1:
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) informację o członkostwie w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, jeżeli wnioskodawca jest członkiem takiej grupy producentów;",

uchyla się pkt 16,
b) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku unijnych systemów jakości, o których mowa w § 3:

a) pkt 3 lit. a i c:

– pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, wydane przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności, albo

– kopię wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją, złożonego do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, albo

b) pkt 3 lit. b, oraz krajowych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b-g - pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo

c) pkt 4 lit. a - kopię zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa dokonanego w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, albo pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, wydane przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pisemne potwierdzenie członkostwa wnioskodawcy w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, wydane przez tę grupę producentów, w roku złożenia tego wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest członkiem takiej grupy;";

4) w § 9 w ust. 8 wyrazy "w sprawie przyznania pomocy na okres pierwszych pięciu lat uczestnictwa w systemie jakości" zastępuje się wyrazami "o przyznaniu pomocy";
5) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie

"1. Pomoc jest przyznawana:

1) w formie refundacji poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3;

2) na okres:

a) pięciu lat - w przypadku przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

b) czterech lat - w przypadku przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, w pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

c) trzech lat - w przypadku przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, w drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności obejmujących okresy kolejnych dwunastu miesięcy, zwane dalej "okresami pomocy", ustalanych zgodnie z ust. 1 pkt 2, liczonych od dnia:",

c) w ust. 3:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "pięciu",
w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "kontroli" dodaje się wyrazy "i certyfikacji",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) składki na rzecz grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;",

d) w ust. 7 skreśla się wyrazy ", ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości wymienionego w § 3 pkt 3 lub 4,";
6) w § 12:
a) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "pkt 12-17" zastępuje się wyrazami "pkt 12-15 i 17",
b) w ust. 5:
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a:

a) kopię certyfikatu zgodności określonego w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, lub

b) kopię świadectwa jakości określonego w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

2) w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b:

a) kopię certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli w załączniku XII, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, oraz

b) kopię protokołu kontroli, o którym mowa w § 13 pkt 1 - w przypadku prowadzenia w gospodarstwie wyłącznie produkcji roślinnej;

3) w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:

a) kopię certyfikatu zgodności, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, lub

b) kopię świadectwa jakości, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;",

pkt 5-8 otrzymują brzmienie:

"5) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Jakość Tradycja" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

6) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Quality Meat Program" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

7) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. d - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Pork Quality System" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

8) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. e-g - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej", "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe" lub "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) pisemne potwierdzenie członkostwa beneficjenta w grupie producentów, o której mowa w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, wydane przez grupę producentów w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność - jeżeli beneficjent nie składał wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy pisemnego potwierdzenia członkostwa w grupie producentów, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3.".

§  2.  Do przyznawania płatności z tytułu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 12 ust. 5 pkt 1-3 i 5-8 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).