Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program... - Dz.U.2018.1261 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1261

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub wariantów są objęte programem działań, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710).";

2)
w § 25 w ust. 1 uchyla się pkt 2;
3)
w § 26 uchyla się ust. 4;
4)
po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

"§ 37a. W przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 3, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 37 ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

5)
po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:

"§ 39a. W przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 38 ust. 1, 2, 4-10 oraz 13 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku uchybienia określonego w § 38:

1) ust. 1:

a) pkt 1 w odniesieniu do wymogów określonych w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w pkt 3 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowego poprzedzającego:

– rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

– o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

– o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

– o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

– wysokości zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej ustalonej zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,

b) pkt 2 w odniesieniu do wymogu określonego w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w pkt 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowego poprzedzającego:

– rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

– o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

– o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

– o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

– wysokości zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej ustalonej zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2;

2) ust. 2 w odniesieniu do uchybienia wymienionego w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w części II. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 w lp. 9, 23, 32, 42, 52, 65, 84 i 88, w części III. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w lp. 4 oraz w części V. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w lp. 3, 7 i 21 - współczynnik procentowy wynosi 1%,

b) w części I. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, w części II. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 w lp. 10-14, 16, 19, 22, 24-26, 31, 33-35, 41, 43-45, 50, 53-57, 63, 66-70, 72, 80, 82 i 89, w części III. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w lp. 3, 6 i 7 oraz w części V. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w lp. 2, 4-6 i 8-20 - współczynnik procentowy wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzedzającego:

– rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

– o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

– o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

– o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

– współczynnika procentowego dla tego uchybienia określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

3) ust. 4 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 38 ust. 4, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

4) ust. 5 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 38 ust. 5, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

5) ust. 6 - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzedzającego:

a) rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

b) o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

c) o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

d) o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- wysokości zwrotu płatności rolnośrodowiskowej ustalonej zgodnie z § 38 ust. 6;

6) ust. 7:

a) pkt 1 - współczynnik procentowy wynosi 1%,

b) pkt 2 w odniesieniu do uchybienia wymienionego w załączniku nr 7 do rozporządzenia w części VI. Pakiet 9. Strefy buforowe w lp. 2-5 - współczynnik procentowy wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzedzającego:

– rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

– o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

– o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

– o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

– współczynnika procentowego dla tego uchybienia określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

7) ust. 10 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

8) ust. 13 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 38 ust. 13, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło.";

6)
po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:

"§ 42a. 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 1, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz § 42 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 2, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 40, § 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz § 42 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

7)
w § 45 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zmiana programu działań, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;";

8)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabele I-III otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
9)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nieprzekraczanie, z tolerancją do 10%, maksymalnej dawki azotu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych wynoszącej:

a) 150 kg/ha na gruntach ornych,

b) 120 kg/ha na trwałych użytkach zielonych;",

b)
w części IV. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000:
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakaz nawożenia, przy czym na obszarach innych niż obszary nawożone przez namuły rzeczne dopuszcza się nawożenie azotem i nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku;",

w ust. 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zakaz nawożenia, przy czym dopuszcza się nawożenie azotem i nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku.";

10)
załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi przed dniem 15 marca 2018 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2018 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2018 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, jeżeli nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zastępuje co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, płatność rolnośrodowiskowa za realizację tego zobowiązania w zakresie tego pakietu przysługuje na warunkach, na jakich dotychczas był realizowany ten pakiet, z tym że rolnik jest obowiązany nie stosować nawożenia azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne, a na innych obszarach nie przekraczać maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku.
2. 
W zakresie określonym w ust. 1 nie stosuje się § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 324).
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, jeżeli nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zastępuje co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu pierwszego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, płatność rolnośrodowiskowa za realizację tego zobowiązania w zakresie tego wariantu przysługuje na warunkach, na jakich dotychczas był realizowany ten wariant, z tym że rolnik jest obowiązany nie stosować nawożenia, przy czym na obszarach innych niż obszary nawożone przez namuły rzeczne dopuszcza się nawożenie azotem i nieprzekraczanie maksymalnej dawki azotu wynoszącej 60 kg/ha w danym roku.
2. 
W zakresie określonym w ust. 1 nie stosuje się § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela I.
WYMOGI

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

NAWOZÓW

NIEZGODNOŚCI

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

NAWOZÓW

NARUSZENIA

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

NAWOZÓW

zasięg1)dotkliwość2)trwałość3)
Niestosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu

- art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów niedopuszczonych do obrotu.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu.1 pkt1 pkt
3 pkt3 pkt3 pkt
5 pkt
Niestosowanie w okresie roku dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

- art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

- Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania w okresie roku dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.2. Stwierdzono zastosowanie w okresie roku dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.1 pkt1 pkt
3 pkt3 pkt3 pkt
5 pkt5 pkt
Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe)

- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami

(szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

3. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).1 pkt
3 pkt3 pkt3 pkt
5 pkt5 pkt
Przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych

w lasach oraz na użytkach zielonych - § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Nieprzestrzeganie zakazu przykrycia lub wymieszania z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu,

z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

4. Stwierdzono przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem

nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

1 pkt

3 pkt

5 pkt

1 pkt3 pkt

5 pkt

3 pkt
Niestosowanie nawozów:

1) na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem,

2) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów:

1) na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem;

2) naturalnych

w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

5.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem.1 pkt
3 pkt3 pkt3 pkt
5 pkt5 pkt
5.2. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych

w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

3 pkt3 pkt3 pkt
5 pkt5 pkt5 pkt
WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINNIEZGODNOŚCI

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

ŚRODKÓW

OCHRONY

ROŚLIN

NARUSZENIA

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

ŚRODKÓW

OCHRONY

ROŚLIN

zasięgi1)dotkliwość2)trwałość3)
Postępowanie z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą - art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50, z późn. zm.) w związku z pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011

z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie nakazu postępowania z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą.6. Stwierdzono, że rolnik postąpił z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą.
3 pkt3 pkt3 pkt
5 pkt5 pkt5 pkt
Przechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji (ewidencji zabiegów) dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin, zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin - art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).Nieprzechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin.7. Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez niego środków ochrony roślin.3 pkt3 pkt1 pkt
3 pkt
5 pkt

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 3, 5 i 6:

a) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

b) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 2:

a) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem;

3) 4:

a) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

c) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne;

4) 7 - 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku;

2) 2:

a) 1 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

b) 3 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

c) 5 pkt - dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych;

3) 3-5.1:

a) 1 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

4) 5.2 i 6:

a) 3 pkt - negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt,

b) 5 pkt - negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

5) 7 - 3 pkt - stwierdzono przechowywanie ewidencji zabiegów krócej niż 3 lata od dnia wykonania ostatniego zabiegu.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała;

2) 2-5.2:

a) 3 pkt - odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych, lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,

b) 5 pkt - odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 6:

a) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

b) 5 pkt - nieodwracalna;

4) 7:

a) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt - odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt - nieodwracalna.

Tabela II. Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom1)

SUMA PUNKTÓW% ZMNIEJSZENIA
51
73
93
113
135
155

________

1) W zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności dokonuje się zmniejszenia lub wykluczenia płatności rolnośrodowiskowej.

Tabela III. Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom celowym1)

SUMA PUNKTÓW% ZMNIEJSZENIA
515
720
920
1120
1325
1540

1) W zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności dokonuje się zmniejszenia lub wykluczenia płatności rolnośrodowiskowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Lp.Rodzaj uchybieniaWysokość zmniejszenia
I. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
Wszystkie warianty z wyjątkiem wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)
1Prowadzenie produkcji rolnej niezgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną i niezachowanie należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby25%
Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)
2Koszenie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie lub usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w nieodpowiednim terminie30%
Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
3Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej niż jest wymagane co najmniej o 10%, lecz nie więcej niż o 50%70%
4Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej niż jest wymagane więcej niż o 50%100%
5Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego jest mniej niż jest wymagane co najmniej o 10%, lecz nie więcej niż o 50%70%
6Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego jest mniej niż jest wymagane więcej niż o 50%100%
II. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Wszystkie warianty
1Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew, włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września20%
2Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych20%
3Budowa lub rozbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji tych urządzeń oraz budowy lub rozbudowy urządzeń mających na celu poprawę lub utrzymanie wartości przyrodniczej50%
4Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.)30%
Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków i wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
5Zastosowanie wapnowania, które wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu20%
6Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia30%
7Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca30%
8Niewykoszenie całej powierzchni działki rolnej lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
9Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
10Wykoszenie całej powierzchni50%
11Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - mniejszej niż 30% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
12Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
13Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki - większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
14Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
15Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
16Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
17Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
18Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
19Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie5%
20Nawożenie30%
Wariant 4.2. Mechowiska i wariant 5.2. Mechowiska
21Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
22Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
23Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
24Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
25Skoszenie lub pozostawienie nieskoszonej całości albo części powierzchni działki rolnej niezgodnie ze stosowanym schematem koszenia40%
26Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej w roku, w którym należy pozostawić 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej30%
27Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
28Wypasanie30%
29Nawożenie30%
Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe
30Niewykoszenie całej powierzchni działki rolnej lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
31Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
32Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
33Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej50%
34Wykoszenie części powierzchni działki rolnej innej niż 20%30%
35Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
36Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
37Wypasanie w nieodpowiednim terminie30%
38Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
39Nawożenie30%
Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe
40Niewykoszenie całej powierzchni działki rolnej lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
41Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
42Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
43Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej50%
44Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
45Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
46Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
47Wypasanie30%
48Nawożenie30%
Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne i wariant 5.5. Murawy ciepłolubne
49Niewykoszenie całej powierzchni działki rolnej lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
50Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
51Wykonanie więcej niż 1 pokosu20%
52Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
53Wykoszenie całej powierzchni50%
54Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
55Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
56Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
57Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
58Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
59Nawożenie30%
60Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
61Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska20%
Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże
62Niewykoszenie całej powierzchni działki rolnej lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
63Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
64Wykonanie więcej niż 2 pokosów20%
65Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
66Wykoszenie całej powierzchni działki rolnej50%
67Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%
68Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej30%
69Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej40%
70Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym5%
71Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
72Wypasanie w nieodpowiednim terminie30%
73Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
74Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia30%
Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe i wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe
75Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
76Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska40%
77Nawożenie30%
Wariant 4.9. Słonorośla i wariant 5.9. Słonorośla
78Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie50%
79Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska20%
80Niezastosowanie wypasu kwaterowego w przypadku licznego występowania trzciny10%
81Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie50%
82Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia20%
83Wykonanie więcej niż 1 pokosu20%
84Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia10%
85Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie10%
86Nawożenie30%
Wariant 4.10. Użytki przyrodnicze i wariant 5.10. Użytki przyrodnicze
87Niezachowanie użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym50%
88Nieusunięcie odpadów10%
89Niestosowanie zabiegów pielęgnacyjnych20%
90Nawożenie30%
91Odwadnianie i wydobywanie torfu - w przypadku torfowisk, wydobywanie piasku i zalesienie - w przypadku muraw napiaskowych, lub usunięcie kęp i odwadnianie - w przypadku szuwarów kępowych50%
92Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie30%
III. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
1Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone100%
Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
2Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone100%
Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów
3Rozmnażanie nasion roślin niezgodnie z umową100%
4Nieprowadzenie dokumentacji uprawy40%
Wariant 6.4. Sady tradycyjne
5Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami100%
6Niewykonanie przynajmniej jednego z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych20%
7Niewykoszenie lub nieusunięcie ściętej biomasy lub niewypasanie10%
IV. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
1Przekroczenie liczby 30 maciorek na 1 tryka20%
V. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe
1Niezastosowanie siewu wsiewki100%
2Zastosowanie wsiewki traw100%
3Nieuprzątnięcie słomy z pola po żniwach10%
4Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca30%
5Nieprzeoranie wsiewek (nie dotyczy systemu bezorkowego)20%
6Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych20%
Wariant 8.2. Międzyplon ozimy
7Siewu roślin międzyplonowych dokonano po dniu 15 września, lecz do dnia 30 września19%
8Siewu roślin międzyplonowych dokonano po dniu 30 września, lecz do dnia 15 października50%
9Siewu roślin międzyplonowych dokonano po dniu 15 października100%
10Gatunek rośliny dominującej w mieszance co najmniej 3-gatunkowej zastosowanej jako międzyplon przekracza 70% jej składu lub gatunki zbóż wykorzystane w tej mieszance przekraczają 70% jej składu19%
11Zastosowanie jako międzyplon tylko jednego gatunku rośliny44%
12Zastosowanie jako międzyplon mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin31%
13Zastosowanie jako międzyplon mieszanki składającej się wyłącznie ze zbóż31%
14Zastosowanie nawożenia międzyplonu31%
15Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ozimy19%
16Zastosowanie w międzyplonie pestycydów6%
17Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego)13%
18Spasanie w terminie innym niż w okresie wiosny20%
19Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca13%
20W przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu stanowi mniej niż około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu100%
Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy
21Siewu roślin międzyplonowych dokonano po dniu 15 września, lecz do dnia 30 września19%
22Siewu roślin międzyplonowych dokonano po dniu 30 września, lecz do dnia 15 października50%
23Siewu roślin międzyplonowych dokonano po dniu 15 października100%
24Gatunek rośliny dominującej w mieszance co najmniej 3-gatunkowej zastosowanej jako międzyplon przekracza 70% jej składu lub gatunki zbóż wykorzystane w tej mieszance przekraczają 70% jej składu19%
25Zastosowanie jako międzyplon tylko jednego gatunku rośliny44%
26Zastosowanie jako międzyplon mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin31%
27Zastosowanie jako międzyplon mieszanki składającej się wyłącznie ze zbóż31%
28Zastosowanie nawożenia międzyplonu31%
29Zastosowanie w międzyplonie pestycydów6%
30Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy19%
31Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego)13%
32Spasanie w terminie innym niż w okresie jesieni20%
33Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca13%
34W przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu stanowi mniej niż około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu100%
VI. Pakiet 9. Strefy buforowe
Wszystkie warianty
1Utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości mniejszej niż wymagana szerokość o więcej niż 10%100%
2Utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości mniejszej niż wymagana szerokość o wartość mniejszą lub równą 10% wymaganej szerokości30%
3Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie30%
4Nieusunięcie biomasy w odpowiednim terminie10%
5Niepielęgnowanie żywopłotów15%
6Zastosowanie nawozów lub środków ochrony roślin20%
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).