Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750 oraz z 2017 r. poz. 475 i 1245) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

– co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia lub

– przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne;",

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) rolnikowi będącemu osobą fizyczną lub małżonkowi tego rolnika, jeżeli:

a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

b) spełnia warunki określone w pkt 1 lit. c i e,

c) wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w pkt 2 lit. c, w ramach rolniczego handlu detalicznego.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinien być spełniony co najmniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

2) w § 3 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) podejmowaniu wykonywania lub rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c;";

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 1:
a) w lit. a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "3-letnich" zastępuje się wyrazem "jednorocznych",
b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50% ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej jednorocznych umów zawieranych z podmiotami wymienionymi w lit. a lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, lub

c) przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej jednorocznych umów o świadczenie usług innych niż wymienione w lit. b, zawieranych z podmiotami wymienionymi w lit. a lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi;";

4) w § 5 w:
a) ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "pkt 2" dodaje się wyrazy "i 3",
b) ust. 7:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 500 000 zł - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;",

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 100 000 zł - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.",

c) ust. 8 w pkt 2 po wyrazach "pkt 3" dodaje się wyrazy "i 4";
5) w § 6 w:
a) ust. 1 w pkt 5 po wyrazach "pkt 2" dodaje się wyrazy "i 3",
b) ust. 2 w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w wysokości do 5 tys. zł - w przypadku podejmowania lub wykonywania działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c.";

6) w § 7 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "a i b" zastępuje się wyrazami "a-c";
7) w § 8 w:
a) ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "lit. b" dodaje się wyrazy "i c",
b) ust. 2 po wyrazach "lit. b" dodaje się wyrazy, "albo lit. c";
8) w § 10 w pkt 2 po wyrazach "lit. b" dodaje się wyrazy "i c";
9) w § 11 w ust. 2:
a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) kopię promesy udzielenia kredytu lub pożyczki lub kopię umowy kredytowej lub umowy pożyczki, jeżeli operacja będzie współfinansowana ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

8) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej, jeżeli operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;",

b) w pkt 12 wyraz "pełnomocnictwo" zastępuje się wyrazami "kopię pełnomocnictwa",
c) w pkt 23a wyrazy "20 tys. zł netto" zastępuje się wyrazami "kwotę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy";
10) w § 14 w:
a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy po zakończeniu operacji, w każdym roku, będzie:

a) nabywał produkty rolne do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub organizacjami producentów, związkami grup producentów rolnych, zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, które nabywają surowce od producentów rolnych na podstawie umów, lub

b) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania produkty rolne w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z podmiotami wymienionymi w lit. a lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, lub

c) przetwarzał produkty rolne na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług innych niż wymienione w lit. b, zawieranych z podmiotami wymienionymi w lit. a lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi

- na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych produktów rolnych, przyznaje się 5 punktów;",

b) ust. 3 po wyrazach "lit. b" dodaje się wyrazy "i c";
11) w § 15 w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 6 w pkt 2 oraz w § 16 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach "lit. b" dodaje się wyrazy "i c";
12) w § 21 w ust. 1 uchyla się pkt 11;
13) w § 23 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zgodnie z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,";

14) tytuł załącznika nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Wykaz rodzajów działalności gospodarczej, w których zakresie może zostać przyznana pomoc dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1";

15) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
16) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli w wierszu 4 po wyrazie "Oczyszczalnie" dodaje się wyrazy "i podczyszczalnie".
§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem przepisów § 4 ust. 1 pkt 1 i § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC DLA PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 2 I 3

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)Sektor
12
10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu
10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej
10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.31.ZPrzetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw
10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów
10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.ZWytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię
10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj
10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.01.ZDestylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
11.02.ZProdukcja win gronowych
11.03.ZProdukcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych
13.10.DProdukcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia
52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).