Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1071

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196 oraz z 2017 r. poz. 1013) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
w pkt 1:
-- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"osobie fizycznej, która:",

-- lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,",

-- w lit. d wyraz "wpisany" zastępuje się wyrazem "wpisana",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem, spełniającemu warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. d, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa",

część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- która przedłożyła albo który przedłożył biznesplan oraz zobowiązała się albo zobowiązał się do jego realizacji.",

b) w ust. 2:
w pkt 1:
-- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1:",

-- uchyla się lit. a,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osobie fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo współposiadaczowi gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest położone na obszarze więcej niż jednej gminy, za gminę, na obszarze której jest położone gospodarstwo, uznaje się tę gminę, w której jest położona największa część gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, na podstawie danych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płatności dotyczących działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność obszarową w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, gminę tę ustala się na podstawie danych dotyczących działek zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.",

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością pomoc przyznaje się, jeżeli miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy znajduje się w miejscowości należącej do:

1) gminy wiejskiej lub

2) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

3) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.";

2) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c,
b) w ust. 2 w:
pkt 2 w lit. b po wyrazie "urządzeń" dodaje się wyrazy " , środków transportu",
pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) główne miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, które zostanie wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością, znajduje się w miejscowości, o której mowa w § 2 ust. 5,",

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Za wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

3) uchyla się § 4;
4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.";

5) w § 9:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c i d,",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dane małżonka, o których mowa w pkt 1, oraz informacje o ustanowionej rozdzielności majątkowej - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim;",

b) w ust. 2:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz zakresie tego ubezpieczenia, wydane nie wcześniej niż dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku osoby fizycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;",

w pkt 9 skreśla się wyrazy "lub innej umowy,",
w pkt 11 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy biznesplan przewiduje realizację inwestycji budowlanej.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.";

6) w § 10 w:
a) ust. 2 w pkt 1 wyrazy "3 punkty" zastępuje się wyrazami "1 punkt",
b) w ust. 2a w:
pkt 1 po wyrazie "Programem" dodaje się wyrazy "albo małżonkiem tego beneficjenta",
pkt 2 wyrazy "1 punkt" zastępuje się wyrazami "3 punkty";
7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do wniosku dokumentów oraz kontroli administracyjnej. Dokonanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do niego dokumentach po upływie 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków albo po podaniu przez Prezesa Agencji informacji, o której mowa w § 11a ust. 3 oraz § 12 ust. 3, jeżeli informacja ta została podana przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków, nie wpływa na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę przyznawanych punktów, z wyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka powoduje zmniejszenie liczby punktów.";

8) w § 11a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Agencji niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim oraz łącznie w pozostałych województwach, z tym że w przypadku gdy podanie tej informacji miałoby nastąpić przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków - Prezes Agencji informuje o przewidywanym terminie podania tej informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję nie później niż 5 dni przed tym terminem.";

9) w § 13 w:
a) ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w ewidencji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, w zakresie przedmiotu działalności pozarolniczej określonego w biznesplanie, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przyznania jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.",

b) ust. 4:
w pkt 1 wyraz "inwestycją" zastępuje się wyrazem "inwestycjami",
uchyla się pkt 4;
10) w § 14:
a) w ust. 3:
uchyla się pkt 2,
w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy, jeżeli jest wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650).",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do dokumentów dołączanych do wniosku o płatność przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

11) w § 16:
a) w pkt 1 wyrazy "5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy" zastępuje się wyrazami "3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy",
b) w pkt 2 wyrazy "3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy" zastępuje się wyrazami "2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.",
c) w pkt 3 wyrazy "5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy" zastępuje się wyrazami "3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy",
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nie podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;",

e) w pkt 8 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;";
12) w § 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Drugą ratę pomocy w wysokości 20 000 zł wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.",

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do dokumentów dołączanych do wniosku o płatność drugiej raty pomocy przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

13) w § 18 w ust. 4 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) lit. b - w zakresie niezrealizowania zakupów innych środków związanych z działalnością pozarolniczą, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a - zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów niezrealizowanych zakupów innych środków związanych z działalnością pozarolniczą w kwocie pomocy, jednak nie więcej niż 100% kwoty pierwszej raty pomocy;";

14) w § 19 w ust. 1 wyrazy "5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy" zastępuje się wyrazami "3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy";
15) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem że zmieniony biznesplan spełnia warunki określone w § 3, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.".

§  2. 
1.  Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do wypłaty płatności z tytułu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 14 ust. 5, § 16 pkt 1, 3, 4 i 8 oraz § 17 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).