Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1068

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 153 i 322 oraz z 2017 r. poz. 2052) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana na wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie, zwany dalej "wnioskiem o wypłatę".",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2, kopię decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.",

c) uchyla się ust. 9a,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Starosta, dokonując oceny udatności uprawy leśnej na gruntach, o których mowa w ust. 9, bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Te same kryteria bierze pod uwagę Agencja, dokonując oceny udatności tej uprawy leśnej, w przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 9, starosta nie dokonał oceny udatności uprawy leśnej.";

2) w § 18:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w wyniku oceny udatności uprawy leśnej, o której mowa w § 13 ust. 10, zostało stwierdzone, że uprawa leśna jest nieudatna;",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, rolnik zwraca jedynie tę część pomocy na zalesianie, która została wypłacona do tej części zalesionych gruntów, co do których zostało stwierdzone, że uprawa leśna jest nieudatna.",

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 2a - pomocy tej nie wypłaca się począwszy od roku, w którym upływa 6 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie, do gruntów objętych zobowiązaniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, jeżeli w wyniku oceny udatności uprawy leśnej, o której mowa w § 13 ust. 10, zostało stwierdzone, że uprawa leśna jest nieudatna;",

d) uchyla się ust. 6.
§  2.  Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej "pomocą", do gruntu, w odniesieniu do którego termin złożenia dokumentów wymienionych w § 13 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym upłynął przed dniem 1 stycznia 2017 r., w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i:
1) niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem § 13 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3.  Do wypłaty pomocy do gruntu, w odniesieniu do którego termin złożenia dokumentów wymienionych w § 13 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym upływa po dniu 31 grudnia 2016 r., w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i:
1) niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  4.  W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odmówiono wypłaty pomocy do zalesionego gruntu:
1) który nie został przekwalifikowany na grunt leśny z przyczyn innych niż negatywna ocena udatności uprawy leśnej oraz
2) w odniesieniu do którego termin złożenia dokumentów wymienionych w § 13 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym upłynął w dniu 31 grudnia 2017 r.

- kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchyla z urzędu decyzję o odmowie wypłaty tej pomocy w części dotyczącej tego gruntu.

§  5.  Do zwrotu pomocy z tytułu zdarzeń stanowiących podstawę zwrotu tej pomocy, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).