Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.884

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080 oraz z 2017 r. poz. 1472) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w:
a) pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"której członkowie wytwarzają lub - jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego - która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze:",

b) pkt 9 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) w skład której nie wchodzą członkowie będący członkami innej grupy producentów ubiegającej się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1, której złożony wniosek o przyznanie pomocy dotyczy co najmniej jednego tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego, wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w pkt 5.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. W przypadku gdy o pomoc ubiega się podmiot nieposiadający osobowości prawnej, warunek, o którym mowa w § 2 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli numer identyfikacyjny posiada podmiot wchodzący w skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, reprezentujący pozostałych członków tego podmiotu";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

2. W przypadku złożenia przez jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy, Krajowy Ośrodek rozpatruje wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do Krajowego Ośrodka. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Krajowy Ośrodek nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.";

4) w § 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopie dokumentów potwierdzających wytwarzanie przez spółdzielnię lub jej członków albo członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, o których mowa w § 2 pkt 5, z wyłączeniem członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, którzy nie wytwarzają produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, o których mowa w § 2 pkt 5;";

5) w § 9 w ust. 3 skreśla się wyrazy "z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą",";
6) w § 10 w:
a) ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 4 wyrazy "jest przyznawana" zastępuje się wyrazem "przysługuje",
b) ust. 5 i 6 wyraz "przyznania" zastępuje się wyrazem "przysługiwania";
7) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka ustala kolejność przysługiwania pomocy w terminie 120 dni od dnia upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2.",

b) w ust. 2 i 3 wyraz "przyznania" zastępuje się wyrazem "przysługiwania",
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przysługiwania pomocy Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, informację o tej kolejności w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz liczby punktów przyznanych każdemu z tych podmiotów.",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach jest ustalana w odniesieniu do:

1) siedziby podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego grupą producentów posiadającą zdolność prawną;

2) miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wchodzącego w skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego grupą producentów nieposiadającą zdolności prawnej, reprezentującego podmioty wchodzące w skład tej grupy.";

8) w § 14 w ust. 1 uchyla się pkt 9;
9) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Krajowego Ośrodka. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w Centrali Krajowego Ośrodka w dniu zawarcia umowy.";

10) w § 15 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).